Select your resources:

INFORMATION

…Dutch (Nederlands ) is a West Germanic language spoken by around 24 million people as a first language and 5 million people as a second language, constituting the majority of people in the Netherlands (where it is the sole official language countrywide)[5] and Belgium (as one of three official languages).[2][3][6][7] It is the third-most-widely spoken Germanic language, after its close relatives English and German.

Outside the Low Countries, it is the native language of the majority of the population of Suriname where it also holds an official status, as it does in Aruba, Curaçao and Sint Maarten, which are constituent countries of the Kingdom of the Netherlands located in the Caribbean. Historical linguistic minorities on the verge of extinction remain in parts of France[8] and Germany, and in Indonesia,[n 1] while up to half a million native speakers may reside in the United States, Canada and Australia combined.[n 2] The Cape Dutch dialects of Southern Africa have evolved into Afrikaans, a mutually intelligible daughter language[n 3] which is spoken to some degree by at least 16 million people, mainly in South Africa and Namibia.[n 4]

Source

AUDIO & VIDEO RESOURCES

BIBLES – Audio Bibles


AUDIO & VIDEO – Global Recordings Network


VIDEO – Jesus Film Media

TEXT RESOURCES

BIBLES – Online Bibles


Other Resources:


APPS – Mobile Phones

Additional information

Perfect, Heilig, Rechtvaardig, Liefdevol, Vriendelijk, Vriendelijk, Behulpzaam, Beschermend, Zorgzaam, Delen, Krachtig, Machtig, Medelevend, Vergevensgezind, Bekrachtigend, Onderscheidend, Overweldigend, Consumerend, Reinigend, Genezend, Levend, Herstellend, Verplaatsen, Creëren, Vernietigen, Slaand, Vervullend, Onderscheidend, Troostend, Verstrekkend, Onderwijs, Opleidend, Zuiverend, Bevrijdend, Bevrijdend, Behoudend, Consignerend, Bestraffend, Adresserend, Vertrouwend, Moedig, Zegevierend, Gecrediteerd, Historisch, Bewezen, Onfeilbaar, Onfeilbaar, Onfeilbaar, Betrouwbaar, Beschermd, Immuun, responsief, bevoorrecht, eervol, geëerd, legitiem, betrouwbaar, goed, gerenommeerd, gevierd, geprezen, verheerlijkt, beroemd, gerenommeerd, geliefd, geserveerd, aanbeden, gezocht, nodig, vereist, aangevraagd, mooi, levend, ademhaling, levend, Actief, Verbazingwekkend, Inspirerend, Productief, Producerend, Creatief, Overvloedig, Rijk, Voldoende, Fatsoenlijk, Bescheiden, Puur, Echt, Moreel, Gezond, Veilig, Gunstig, Uitstekend, Eminent, Prominent, Opmerkelijk, Buitengewoon, Supernat ural, wonderbaarlijk, verbazingwekkend, liefde, geloof, vrede, hoop, huwelijk, vreugde, gebed, kracht, genade, kinderen, vergeving, genezing, heilige geest, redding, angst, vertrouwen, hart, vergeven, troost, bidden, aanbidding, vriend Zorgen, Licht, Geduld, Dood, Elkaar liefhebben, Liefde is geduldig, Waarheid, Zonde, Vrucht van de Geest, Thanksgiving, Echtscheiding, Hemel, Woede, Geest, Lof, Vrouw, Familie, Vertrouwen in de Heer, Tong, Werk God is liefde, Jezus, tien geboden, doop, aanmoediging, satan, bekering, tienden, 1 Korintiërs, 1 Johannes, 1 Petrus, 1 Thessalonicenzen, 1 Timoteüs, 2 Korintiërs, 2 Johannes, 2 Petrus, 2 Thessalonicenzen, 2 Timoteüs, 3 John, absoluut, absoluut, Handelingen, hechten, hechtten, hecht, hecht, hecht, adopteert, adopteert, adopteert, adopteert, beïnvloedt, beïnvloedt, beïnvloedt, agnostisch, agnosticisme, amillenialisme, amillennial, Amos, annihilation, annihilationism, zalven , gezalfd, zalving, antinomian, antinomianism, apocriefen, apologetiek, apostel, apostelen, apostolisch, arianisme, Arminian, Arminiani sm, ascenderen, ascendeerden, ascenderen, ascensie, atheïsme, boeten, verzoend, boetedoening, Augustianisme, Augustijner, auteur, autoriteit, doop, Baptist, dopen, gedoopt, doopt, Zaligsprekingen, Bijbel, bijbels, bibliolatrie, Calvijn, Calvinisme, catechismus, catechismussen, cessationisme, cessationist, besnijden, besnijden, besnijdenis, schoon, schoongemaakt, schoonmaken, reinigen, gereinigd, reinigen, Kolossenzen, commissie, in opdracht, compatibel, belijden, beleden, bekent, belijden, bekentenis, context, continuationisme, bekering, bekeren, bekeerd, bekering, bekeerling, geschapen, geschapen, schepping, Creationisme, gekruisigd, kruisiging, kruisiging, definitief, deïsme, godheid, verdorven, verdorven, verdorvenheid, discipel, discipelen, discipline, gedisciplineerd, goddelijkheid, docetisme, doctrine, doctrines, dynamisch, effect, uitgevoerd, effectief, effectief, effecten, effectief, eisegesis, eisegetical, El Shaddai, uitverkorenen, verkiezing, aanmoedigen, aangemoedigd, aanmoediging, moedigt aan, bemoedigend, Efeziërs, eeuwig, eeuwigheid, Evangeli calisme, evangelisatie, evangelist, evangelisten, evangeliseren, evangeliseren, evangeliseren, evangeliseren, exegese, exegetisch, vermanen, vermanen, vermanen, vermanen, bestaan, bestaand, extern, federaal, finisher, vlees, vleselijk, vlezig, Galaten, gnostisch, gnosticisme, Gnostici, godsvrucht, Habakuk, Haggai, hemel, Hebreeën, hermeneutisch,

hermeneutiek, Herodes, Herodianen, Herodias, homilie, mensheid, mensheid, hypostatische vereniging, inactief, inactief, idolen, idool, afgoderij, idolen, verlichten, verlichting, immanentie, imminentie, onveranderlijkheid, onveranderlijk, toerekening, toerekenen, toerekenen, toerekenen, toerekenen , geïncarneerd, incarnatie, inclusivisme, niet communiceerbaar, onafhankelijkheid, onafhankelijk, inductief, onfeilbaarheid, onfeilbaar, onfeilbaarheid, onfeilbaar, oneindig, oneindigheid, inherentie, inherent, inspiratie, inspireren, geïnspireerd, inspireert, bemiddelt, bemiddelt, bemiddelt, bemiddelt, bemiddelt, bemiddelt voorbidders, voorbede, tussenpersoon, intern, onzichtbaar, onzichtbaar, onweerstaanbaar, James, Jehovah, Job, John, Jona, Judas, rechtvaardiging, gerechtvaardigd, rechtvaardigen, rechtvaardigen, leiden, leiden, geleid, wetticisme, melaatse, melaatsen, melaatsheid, leviet levitisch, limiet, beperking, beperkingen, beperkt, beperkend, limieten, liefdevolle vriendelijkheid, Luke, Maleachi, veelzijdig, mensheid, Mark, Matthew, bemiddelaar, genadig, genade, Micah, duizendjarige, Allah, Mohammed, millennium, mirac le, wonderen, modalisme, moreel, versterving, vernederd, versterving, vernedering, Nahum, noodzakelijk, noodzaak, Nieuw, Testament, Obadiah, gehoorzaamheid, gehoorzaam, almacht, almachtig, alomtegenwoordig, alwetendheid, alwetendheid, Onesimus, ordinantie, verordeningen, oorsprong, origineel, oorspronkelijk panentheïsme, pantheïsme, Paulus, Pinksteren, Pinksteren, opmerkzaam, perfect, geperfectioneerd, perfectionerend, perfectie, perfectionisme, perfectionistisch, perfectioneert, doorzettingsvermogen, volhardt, volhardt, volhardt, Farizeeër, Farizeeën, Filemon, Filippenzen, polytheïsme, behoud, behouden, behouden, behouden, prevenient, genade, priester, priesterschap, belijden, beleden, belijden, belijden, profetieën, profetie, geprofeteerd, profetieën, profetie, profeet, profetisch, profeten, verzoening, voorzienigheid, levendiger, levendiger, levendiger, snel, losgeld, losgeld, losgeld, Opname, opgenomen, opname, verzoening, verzoening, verzoening, verzoening, verzoening, verlossing, verlost, verlost, verlossing, religie, religies, religiositeit, religieus, berouw, bekering, bekering, bekering, opstanding, opstanding, opstanding, opstanding, opstanding, openbaring, openbaring, rechtvaardige, rechtvaardigheid, Romeinen, Sabelianisme, sacrament, sacramenten, offer, geofferd, offers, offer, Sadducee, Sadduceeën, redding, heiliging, geheiligd, heilig, heilig, schrijver, schriftgeleerden, schriftuurlijk, schrift, geschriften, zelfbestaand, preek, eenvoudig, eenvoud, ziel, zielig, soeverein, soevereiniteit, geest, spiritueel, spiritualiteit, voldoende, symbool, symbolisch, symboliek, symbolen, synergisme, tabernakel, tabernakel, tarra, onkruid, traan, tranen, tempel, verleiden, verleiding, verleidingen, verleid, verleidelijk, verleidt, theïsme, theologisch, theologie, thummim, titus, gescheurd, gescheurd, transcendentie, transcendent, transcendentaal, transfiguratie, transfiguratie, transfiguratie, getransfigureerd, transfiguren, vertalen, vertaald, trinitarisme, drie-eenheid, waarheidsgetrouw, waarheidsgetrouwheid, type, typologie, onvoorwaardelijk, Universa lism, Urim, waarheidsgetrouwheid, plaatsvervangend, plaatsvervangend, zichtbaar, opzettelijk, moedwillig, bereidheid, Zacharia, Zephaniah, discipelen, Rechtvaardiging, heiliging, Bijbelboeken, Hoe word ik christen, Hoe word ik gered, Hoe word ik wedergeboren, gedoopt in water, gedoopt in de Heilige Geest, vervuld, hoe groei ik als een christen, hoe lees ik de Bijbel, wie is satan, wie is Jezus, hoe ken ik God, wat is satanisme, wat is Demonen, Hoe versla ik demonen, Hoe versla ik satanisme, Hoe bezit te stoppen, Spirituele oorlogvoering, Hoe leef ik in overwinning, corona, coronavirus, virus, hoop, aardbeving, gevaar, dood, angst, ziekte, armoede, kwaad , hongersnood, Satan, duivel, geesten, engelen, demonen, vier paarden, apocalyps, openbaring, einde der dagen, Jezus, oordeel, moslim, buddist, toaist, joods, zaroastrian, hindoe, hindoeïsme, brahman, brahmanisme, rooms-katholiek , paus, madhi, messias, metreya
LANGUAGE: Dutch Resources
%d bloggers like this: