Select your resources:

INFORMATION

…Standard Chinese, also known as Modern Standard Mandarin, Standard Mandarin, Modern Standard Mandarin Chinese (MSMC), or simply Mandarin, is a standard variety of Chinese that is one of the official languages of the People’s Republic of China. Its pronunciation is based on the Beijing dialect, its vocabulary on the Mandarin dialects, and its grammar is based on written vernacular Chinese. The similar Taiwanese Mandarin is the de facto official language of Taiwan. Standard Singaporean Mandarin is one of the four official languages of Singapore.

Like other varieties of Chinese, Standard Chinese is a tonal language with topic-prominent organization and subject–verb–object
word order. It has more initial consonants but fewer vowels, final
consonants and tones than southern varieties. Standard Chinese is an analytic language, though with many compound words.

Standard Chinese is a standardised form of the language called Putonghua in Mainland China. Guoyu (Standard Taiwanese Mandarin)
is a similar linguistic standard in Taiwan. Aside from a number of differences in pronunciation and vocabulary, Putonghua is written using simplified Chinese characters (plus Hanyu Pinyin romanization for teaching), and Guoyu is written using traditional Chinese characters (plus Zhuyin for teaching). Many characters are identical between the two systems.

Source: Wikipedia

AUDIO & VIDEO RESOURCES

BIBLES – Audio Bibles


AUDIO & VIDEO – Global Recordings Network


AUDIO – Jesus Story

VIDEO – Jesus Film Media

TEXT RESOURCES

BIBLES – Online Bibles


Workshops & Training


Other Resources:

Additional Information

完美,神圣,公义,充满爱心,善良,友善,乐于助人,保护,关怀,分享,强大,强大,富有同情心,宽恕,赋权,辨别力,压倒性,消耗,清洁,治愈,传递,恢复,移动,创造,毁灭,击打,履行,独特,安慰,提供,教学,训练,净化,释放,解放,保存,委托,责备,解决,倾诉,勇敢,胜利,信誉,历史,经过验证,廉洁,不败,可靠,可靠,受保护,免疫,反应灵敏,特权,尊贵,敬畏,正当,可靠,良好,信誉良好,庆祝,称赞,荣耀,著名,著名,被爱,服务,崇拜,寻求,需要,要求,要求,美丽,生活,呼吸,活着,活跃,惊人,鼓舞人心,有生产力,生产,创造力,丰富,丰富,足够,体面,谦虚,纯正,真实,道德,有益于健康,安全,有益,优秀,杰出,显赫,卓越,非凡,Supernatu ral,奇迹,令人震惊,爱,信念,和平,希望,婚姻,喜悦,祷告,强度,宽限期,少年儿童,宽恕,愈合,圣灵,救恩,恐惧,信任,心,原谅,舒适,祈祷,崇拜,朋友,忧虑,光,耐心,死亡,彼此相爱,爱是耐心,真相,罪孽,精神的果实,感恩节,离婚,天堂,愤怒,精神,赞美,妻子,家庭,对主的信任,舌头,工作,上帝就是爱,耶稣,十诫,洗礼,鼓励,撒旦,Re悔,什一税,哥林多前书,约翰一书,彼得一书,帖撒罗尼迦前书,提摩太后书,哥林多后书,约翰二书,约翰二书,彼得二书,帖撒罗尼迦前书,提摩太后书2, 3约翰,绝对,绝对,使徒行传,坚持,坚持,坚持,坚持,坚持,采纳,采纳,采纳,采纳,影响,受影响,影响,影响,不可知论,不可知论,amillenialism,千禧年,Amos,mos灭,hil灭,膏,受膏的,受膏的,Antinomian,Antinomianism,Apocrypha,歉意,使徒,使徒,使徒,Arianism,亚美尼亚语,Arminianis m,提升,提升,提升,提升,无神论,赎罪,赎罪,赎罪,奥古斯都主义,奥古斯丁,作者,权威,洗礼,浸信会,施洗,受洗,受洗,八福,圣经,圣经,圣经书信,加尔文,加尔文主义,基督教教理,割礼,割礼,割礼,割礼,割礼,清洁,清洗,清洗,清洗,清洗,清洗,歌罗西书,委托,委托,兼容,认罪,认罪,认罪,认罪,认罪,背景,延续主义,转换,转换,转换,转换,转换,创造,创造,创造,创造论,钉在十字架上,钉在十字架上,钉在十字架上,确定,神论,神,堕落,堕落,堕落,门徒,门徒,纪律,纪律,纪律,神性,Docetism,学说,学说,动态,影响,影响,有效,效果,有效,eisegesis,eisegetical,El Shaddai,选举,选举,鼓励,鼓励,鼓励,鼓励,鼓励,以弗所,永恒,永恒,福音alism,传福音,传教士,传教士,传福音,传福音,传福音,传福音,训ege,训诫,劝勉,劝诫,劝诫,劝告,存在,存在,存在,外部,联邦,修整,肉,肉,肉质,加拉太书,诺斯替教,诺斯替教,敬虔,哈巴谷,哈该,天堂,希伯来人,诠释学,

Wánměi, shénshèng, gōng yì, chōngmǎn àixīn, shànliáng, yǒushàn, lèyú zhùrén, bǎohù, guānhuái, fēnxiǎng, qiángdà, qiángdà, fùyǒu tóngqíng xīn, kuānshù, fù quán, biànbié lì, yādǎo xìng, xiāohào, qīngjié, zhìyù, chuándì, huīfù, yídòng, chuàngzào, huǐmiè, jī dǎ, lǚxíng, dútè, ānwèi, tígōng, jiàoxué, xùnliàn, jìnghuà, shìfàng, jiěfàng, bǎocún, wěituō, zébèi, jiějué, qīngsù, yǒnggǎn, shènglì, xìnyù, lìshǐ, jīngguò yànzhèng, liánjié, bù bài, kěkào, kěkào, shòu bǎohù, miǎnyì, fǎnyìng língmǐn, tèquán, zūnguì, jìngwèi, zhèngdàng, kěkào, liánghǎo, xìnyù liánghǎo, qìngzhù, chēngzàn, róngyào, zhùmíng, zhùmíng, bèi ài, fúwù, chóngbài, xúnqiú, xūyào, yāoqiú, yāoqiú, měilì, shēnghuó, hūxī, huózhe, huóyuè, jīngrén, gǔwǔ rénxīn, yǒu shēngchǎnlì, shēngchǎn, chuàngzào lì, fēngfù, fēngfù, zúgòu, tǐmiàn, qiānxū, chúnzhèng, zhēnshí, dàodé, yǒuyì yú jiànkāng, ānquán, yǒuyì, yōuxiù, jiéchū, xiǎnhè, zhuóyuè, fēifán,Supernatu ral, qíjī, lìng rén zhènjīng, ài, xìnniàn, hépíng, xīwàng, hūnyīn, xǐyuè, dǎogào, qiángdù, kuān xiànqí, shàonián értóng, kuānshù, yùhé, shènglíng, jiù ēn, kǒngjù, xìnrèn, xīn, yuánliàng, shūshì, qídǎo, chóngbài, péngyǒu, yōulǜ, guāng, nàixīn, sǐwáng, bǐcǐ xiāng’ài, ài shì nàixīn, zhēnxiàng, zuìniè, jīngshén de guǒshí, gǎn’ēn jié, líhūn, tiāntáng, fènnù, jīngshén, zànměi, qīzi, jiātíng, duì zhǔ de xìnrèn, shétou, gōngzuò, shàngdì jiùshì ài, yēsū, shí jiè, xǐlǐ, gǔlì, sādàn,Re huǐ, shí yī shuì, gē lín duō qián shū, yuēhàn yī shū, bǐdé yī shū, tiē sā luō ní jiā qián shū, tí mó tàihòu shū, gē lín duō hòu shū, yuēhàn èr shū, yuēhàn èr shū, bǐdé èr shū, tiē sā luō ní jiā qián shū, tí mó tàihòu shū 2, 3 yuēhàn, juéduì, juéduì, shǐtú xíng chuán, jiānchí, jiānchí, jiānchí, jiānchí, jiānchí, cǎinà, cǎinà, cǎinà, cǎinà, yǐngxiǎng, shòu yǐngxiǎng, yǐngxiǎng, yǐngxiǎng, bù kězhīlùn, bù kězhīlùn,amillenialism, qiān xǐ nián,Amos,mos miè,hil miè, gāo, shòu gāo de, shòu gāo de,Antinomian,Antinomianism,Apocrypha, qiànyì, shǐtú, shǐtú, shǐtú,Arianism, yàměiníyǎ yǔ,Arminianis m, tíshēng, tíshēng, tíshēng, tíshēng, wúshénlùn, shúzuì, shúzuì, shúzuì, ào gǔ sī dōu zhǔyì, àogǔsīdīng, zuòzhě, quánwēi, xǐlǐ, jìn xìn huì, shī xǐ, shòuxǐ, shòuxǐ, bā fú, shèngjīng, shèngjīng, shèngjīng shūxìn, jiā’ěr wén, jiā’ěr wén zhǔyì, jīdūjiào jiàolǐ, gēlǐ, gēlǐ, gēlǐ, gēlǐ, gēlǐ, qīngjié, qīngxǐ, qīngxǐ, qīngxǐ, qīngxǐ, qīngxǐ, gē luōxīshū, wěituō, wěituō, jiānróng, rènzuì, rènzuì, rènzuì, rènzuì, rènzuì, bèijǐng, yánxù zhǔyì, zhuǎnhuàn, zhuǎnhuàn, zhuǎnhuàn, zhuǎnhuàn, zhuǎnhuàn, chuàngzào, chuàngzào, chuàngzào, chuàngzào lùn, dīng zài shízìjià shàng, dīng zài shízìjià shàng, dīng zài shízìjià shàng, quèdìng, shén lùn, shén, duòluò, duòluò, duòluò, méntú, méntú, jìlǜ, jìlǜ, jìlǜ, shén xìng,Docetism, xuéshuō, xuéshuō, dòngtài, yǐngxiǎng, yǐngxiǎng, yǒuxiào, xiàoguǒ, yǒuxiào,eisegesis,eisegetical,El Shaddai, xuǎnjǔ, xuǎnjǔ, gǔlì, gǔlì, gǔlì, gǔlì, gǔlì, yǐ fú suǒ, yǒnghéng, yǒnghéng, fúyīn alism, chuán fúyīn, chuánjiào shì, chuánjiào shì, chuán fúyīn, chuán fúyīn, chuán fúyīn, chuán fúyīn, xùn ege, xùnjiè, quànmiǎn, quànjiè, quànjiè, quàngào, cúnzài, cúnzài, cúnzài, wàibù, liánbāng, xiūzhěng, ròu, ròu, ròuzhì, jiā lā tài shū, nuò sī tì jiào, nuò sī tì jiào, jìngqián, hǎbā gǔ, hā gāi, tiāntáng, xī bó lái rén, quánshì xué,

诠释学,希律王,希律主义者,希罗底主义者,谦卑,人类,人类,实体联合,闲置,闲置,闲置,偶像,偶像崇拜,偶像,照亮,照明,内在性,迫在眉睫,不变性,不变,归因,归因,归因,归因,归因化身,化身,包容,包容,独立,独立,归纳,无误,无误,无误,无误,无限,无限,固有,内在,灵感,启发,启发,启发,启发,代祷,代祷,代祷,代祷,代祷,代祷,代祷者,代祷,中介者,内部,不可见,不可见,不可抗拒,詹姆斯,耶和华,约伯,约翰,约拿,裘德,正当性,正当性,正当性,正当性,正当性,领导,领导,领导,法制,麻风病人,麻风病人,麻风病,勒维特,活泼的,极限,极限,极限,极限,极限,慈爱,卢克,玛拉基,流形,人类,马克,马修,调解员,仁慈,怜悯,米卡,千禧年,阿拉,穆罕默德,千年,奇迹乐,奇迹,形式主义,道德,折磨,折磨,弄糟,折磨,拿哈姆语,必要,必要,新,遗嘱,Obadiah,服从,服从,万能,万能,无处不在,无所不在,无所不知,无所不能,奥尼姆斯,训令起源,原始,最初,泛神论,泛神论,保罗,五旬节,五旬节主义,感知力,完美,完美,完美,完美,完美主义,完美主义者,完美,坚持不懈,坚持不懈,坚持不懈,坚持不懈,法利赛人,法利赛人,腓利门书,腓立比人,多神教,保存,保留,保存,保留,习惯,宽限期,牧师,神职人员,自称,自言自语,自言自语,预言,预言,预言,预言,预言,预言,先知,预言,先知,iti悔,天意,加快,加快,加快,加快,赎金,赎回,赎金,狂喜,被提,狂喜,和解,和好,和解,和解,和解,赎回,赎回,赎回,赎回,宗教,宗教,宗教,,悔,悔改,pent悔,pent悔,s悔,复活,复活,复活,复活,复活,启示录,启示录,公义,公义,罗马人,Sabelianism,圣礼,圣礼,牺牲,牺牲,牺牲,牺牲,牺牲,Sadducee,撒都该人,得救,成圣,成圣,成圣,成圣,抄写员,抄写员,经文,经文,经文,自存,布道,简单,简单,灵魂,灵魂,主权,主权,精神,精神,灵性,足够,符号,象征性,象征主义,符号,协同作用,帐幕,帐幕,皮重,es子,眼泪,眼泪,庙宇,诱惑,诱惑,诱惑,诱惑,诱人,诱惑,有神论,神学,神学,Thummim,提多斯,撕裂,撕裂,超越,超越,超越,变形,变形,变形,变形,变形,翻译,翻译,三位一体,三位一体,真实,真实,类型,类型学,无条件,Universa基督教,乌里姆,真实,替代,替代,可见,任性,故意,愿意,撒迦利亚,西番雅,门徒,称义,成圣,圣经书,我如何成为基督徒,我如何得救,我如何成为重生,在水里受洗,在圣灵里受洗,充满,我如何成长为基督徒,我如何阅读圣经,谁是撒旦,谁是耶稣,我如何认识上帝,什么是撒旦教义,什么是恶魔,我如何击败恶魔,我如何击败撒旦教,如何停止占有,精神战,我如何活在胜利中,日冕,冠状病毒,病毒,希望,地震,危险,死亡,恐惧,疾病,贫穷,邪恶饥饿,撒旦,魔鬼,精神,天使,魔鬼,四匹马,启示录,启示,天涯,耶稣的归还,审判,穆斯林,buddist,信奉犹太教,犹太教,扎鲁阿斯德教,印度教,印度教,婆罗门,婆罗门教,罗马天主教,教皇,马达西,弥赛亚,梅雷亚

Quánshì xué, xī lǜ wáng, xī lǜ zhǔyì zhě, xī luō dǐ zhǔyì zhě, qiānbēi, rénlèi, rénlèi, shítǐ liánhé, xiánzhì, xiánzhì, xiánzhì, ǒuxiàng, ǒuxiàng chóngbài, ǒuxiàng, zhào liàng, zhàomíng, nèizài xìng, pòzàiméijié, bù biànxìng, bù biàn, guī yīn, guī yīn, guī yīn, guī yīn, guī yīn huàshēn, huàshēn, bāoróng, bāoróng, dúlì, dúlì, guīnà, wúwù, wúwù, wúwù, wúwù, wúxiàn, wúxiàn, gùyǒu, nèizài, línggǎn, qǐfā, qǐfā, qǐfā, qǐfā, dài dǎo, dài dǎo, dài dǎo, dài dǎo, dài dǎo, dài dǎo, dài dǎo zhě, dài dǎo, zhōngjiè zhě, nèibù, bùkějiàn, bù kějiàn, bù kě kàngjù, zhānmǔsī, yēhéhuá, yuē bó, yuēhàn, yuē ná, qiú dé, zhèngdàng xìng, zhèngdàng xìng, zhèngdàng xìng, zhèngdàng xìng, zhèngdàng xìng, lǐngdǎo, lǐngdǎo, lǐngdǎo, fǎzhì, máfēng bìngrén, máfēng bìngrén, máfēng bìng, lēi wéitè, huópō de, jíxiàn, jíxiàn, jíxiàn, jíxiàn, jíxiàn, cí’ài, lú kè, mǎ lā jī, liú xíng, rénlèi, mǎkè, mǎ xiū, tiáojiě yuán, réncí, liánmǐn, mǐ kǎ, qiān xǐ nián, ālā, mùhǎnmòdé, qiānnián, qíjī lè, qíjī, xíngshì zhǔyì, dàodé, zhémó, zhémó, nòng zāo, zhémó, ná hā mǔ yǔ, bìyào, bìyào, xīn, yízhǔ,Obadiah, fúcóng, fúcóng, wànnéng, wànnéng, wú chù bùzài, wúsuǒbùzài, wú suǒ bùzhī, wú suǒ bùnéng, ào ní mǔ sī, xùnlìng qǐyuán, yuánshǐ, zuìchū, fànshénlùn, fànshénlùn, bǎoluó, wǔ xún jié, wǔ xún jié zhǔyì, gǎnzhī lì, wánměi, wánměi, wánměi, wánměi, wánměi zhǔyì, wánměi zhǔyì zhě, wánměi, jiānchí bùxiè, jiānchí bùxiè, jiānchí bùxiè, jiānchí bùxiè, fǎ lì sài rén, fǎ lì sài rén, féi lì mén shū, féi lì bǐ rén, duōshénjiào, bǎocún, bǎoliú, bǎocún, bǎoliú, xíguàn, kuān xiànqí, mùshī, shénzhí rényuán, zìchēng, zì yán zì yǔ, zì yán zì yǔ, yùyán, yùyán, yùyán, yùyán, yùyán, yùyán, xiānzhī, yùyán, xiānzhī,iti huǐ, tiānyì, jiākuài, jiākuài, jiākuài, jiākuài, shújīn, shú huí, shújīn, kuángxǐ, bèi tí, kuángxǐ, héjiě, hé hǎo, héjiě, héjiě, héjiě, shú huí, shú huí, shú huí, shú huí, zōngjiào, zōngjiào, zōngjiào,, huǐ, huǐgǎi,pent huǐ,pent huǐ,s huǐ, fùhuó, fùhuó, fùhuó, fùhuó, fùhuó, qǐshì lù, qǐshì lù, gōng yì, gōng yì, luómǎ rén,Sabelianism, shèng lǐ, shèng lǐ, xīshēng, xīshēng, xīshēng, xīshēng, xīshēng,Sadducee, sā dōu gāi rén, déjiù, chéng shèng, chéng shèng, chéng shèng, chéng shèng, chāoxiě yuán, chāoxiě yuán, jīng wén, jīng wén, jīng wén, zì cún, bùdào, jiǎndān, jiǎndān, línghún, línghún, zhǔquán, zhǔquán, jīngshén, jīngshén, língxìng, zúgòu, fúhào, xiàngzhēng xìng, xiàngzhēng zhǔyì, fúhào, xiétóng zuòyòng, zhàngmù, zhàngmù, pí zhòng,es zi, yǎnlèi, yǎnlèi, miàoyǔ, yòuhuò, yòuhuò, yòuhuò, yòuhuò, yòu rén, yòuhuò, yǒushénlùn, shénxué, shénxué,Thummim, tí duō sī, sī liè, sī liè, chāoyuè, chāoyuè, chāoyuè, biànxíng, biànxíng, biànxíng, biànxíng, biànxíng, fānyì, fānyì, sānwèiyītǐ, sānwèiyītǐ, zhēnshí, zhēnshí, lèixíng, lèixíng xué, wútiáojiàn,Universa jīdūjiào, wū lǐ mǔ, zhēnshí, tìdài, tìdài, kějiàn, rènxìng, gùyì, yuànyì, sā jiā lì yǎ, xī fān yǎ, méntú, chēng yì, chéng shèng, shèngjīng shū, wǒ rúhé chéngwéi jīdū tú, wǒ rúhé déjiù, wǒ rúhé chéngwéi chóngshēng, zài shuǐ lǐ shòuxǐ, zài shènglíng lǐ shòuxǐ, chōngmǎn, wǒ rúhé chéngzhǎng wèi jīdū tú, wǒ rúhé yuèdú shèngjīng, shéi shì sādàn, shéi shì yēsū, wǒ rúhé rènshì shàngdì, shénme shì sādàn jiàoyì, shénme shì èmó, wǒ rúhé jíbài èmó, wǒ rúhé jíbài sādàn jiào, rúhé tíngzhǐ zhànyǒu, jīngshén zhàn, wǒ rúhé huó zài shènglì zhōng, rìmiǎn, guānzhuàng bìngdú, bìngdú, xīwàng, dìzhèn, wéixiǎn, sǐwáng, kǒngjù, jíbìng, pínqióng, xié’è jī’è, sādàn, móguǐ, jīngshén, tiānshǐ, móguǐ, sì pǐ mǎ, qǐshì lù, qǐshì, tiānyá, yēsū de guīhuán, shěnpàn, mùsīlín,buddist, xìnfèng yóutàijiào, yóutàijiào, zhā lǔ ā sī dé jiào, yìndùjiào, yìndùjiào, póluómén, póluómén jiào, luómǎ tiānzhǔjiào, jiàohuáng, mǎdá xī, mí sài yà, méi léi yà

 

LANGUAGE: Modern Standard Mandarin Resources
%d bloggers like this: