Select your resources:

INFORMATION

…Tagalog (/təˈɡɑːlɒɡ/)(Tagalog pronunciation: [tɐˈɡaːloɡ]) is an Austronesian language spoken as a first language by the ethnic Tagalog people, who make up a quarter of the population of the Philippines and as a second language by the majority.[7][8] Its standardized form, officially named Filipino, is the national language of the Philippines, and is one of two official languages alongside English.

Tagalog is closely related to other Philippine languages, such as the Bikol languages, Ilocano, the Visayan languages, Kapampangan, and Pangasinan, and more distantly to other Austronesian languages, such as the Formosan languages of Taiwan, Malay (Malaysian and Indonesian), Hawaiian, Māori, and Malagasy.

Source: Wikipedia

AUDIO & VIDEO RESOURCES

BIBLES – Audio Bibles


AUDIO & VIDEO – Global Recordings Network


AUDIO – Jesus Story

VIDEO – Jesus Film Media

TEXT RESOURCES

BIBLES – Online Bibles


Workshops & Training


Other Resources:

Additional Information

Perpekto, Banal, Matuwid, Mapagmahal, Mabait, Magiliw, Makatutulong, Maprotektahan, Pag-aalaga, Pagbabahagi, Makapangyarihang, Makapangyarihan, Mahabagin, Mapagpatawad, Pagpapalakas, Pag-unawa, Sobrang Pag-iisip, Pag-aalaga, Paglilinis, Paggaling, Paghahatid, Pagpapanumbalik, Paglipat, Paglikha, Pagwasak, Paghahatid, Pagtupad, Natatangi, Nagaginhawa, Nagbibigay, Pagtuturo, Pagsasanay, Paglilinis, Pag-freeing, Liberating, Pagpreserba, Pagtutuon, Pag-Reproving, Pagtugon, Pagtatapat, Mapangahas, Tagumpay, Credited, Makasaysayang, Napagtagumpayan, Hindi Nagagawang, Hindi Magagamit, Hindi maaasahan, Mapagkakatiwalaan, Maprotektahan, Immune, Responsive, Pribilehiyo, Pinarangalan, Pinarangalan, Mapagbigyan, Mapagkatiwalaan, Magaling, Maibalik, Ipinagdiwang, Pinuri, Maluwalhati, Sikat, Kilala, Mahal, Naglingkod, Sinasamba, Hiniling, Kinakailangan, Hinihiling, Hiniling, Magaganda, Pamumuhay, Huminga, Nabubuhay, Aktibo, Kamangha-manghang, Nakasigla, Mapagbubuti, Paggawa, Malikhaing, Sagana, Mayaman, Katangian, Disenteng, Modest, Purong, Real, Moral, Mapagbuti, Ligtas, Mapakinabangan, Napakahusay, Napakagaling, Makikilala, Natatanto, Pambihirang, Supernat ural, Himala, Malalim, Pag-ibig, Pananampalataya, Kapayapaan, Pag-aasawa, Pag-aasawa, Kagalakan, Panalangin, Lakas, biyaya, Mga Anak, Pagpatawad, Paggaling, Banal na Espiritu, Kaligtasan, Takot, Tiwala, Puso, Patawad, Kaaliwan, Manalangin, Pagsamba, Kaibigan , Masama, Magaang, Pasensya, Kamatayan, Pag-ibig sa isa’t isa, Pag-ibig ay mapagpasensya, Katotohanan, Kasalanan, Prutas ng Espiritu, Pasasalamat, Diborsyo, Langit, Galit, Espiritu, Papuri, Asawa, Pamilya, Tiwala sa Panginoon, Dila, Trabaho , Ang Diyos ay Pag-ibig, Hesus, Sampung Utos, Binyag, Pasiglahin, Si Satanas, Pagsisisi, Ikapu, 1 Mga Taga-Corinto, 1 Juan, 1 Peter, 1 Tesalonica, 1 Timoteo, 2 Mga Taga-Corinto, 2 Juan, 2 Pedro, 2 Tesalonica, 2 Timoteo, 3 Juan, ganap, walang pasubali, Gawa, sumunod, sumunod, adherence, adherent, adheres, magpatibay, magpatibay, magpatibay, mag-ampon, makakaapekto, makakaapekto, makakaapekto, makaapekto, agnostic, agnosticism, amillenialism, amillennial, Amos, annihilation, annihilationism, pinahiran , pinahiran, pinahiran, antinomian, Antinomianismo, apocrypha, apologetics, apostol, apostol, apostoliko, Arianismo, Arminian, Arminiani sm, pag-akyat, pag-akyat, pag-akyat, pag-akyat, ateyismo, atone, pagbabayad-sala, pagbabayad-sala, Augustianism, Augustinian, may-akda, awtoridad, pagbibinyag, Baptist, binyag, bininyagan, Beatitudes, Bibliya, bibliya, bibliolatry, Calvin, Calvinism, catechism, catechismism, cessationism, cessationist, pagtutuli, tuli, pagtutuli, malinis, malinis, paglilinis, linisin, linisin, paglilinis, Colosas, komisyon, inatasan, magkatugma, pagtatapat, pagtatapat, pagtatapat, pagtatapat, konteksto, pagpapatuloy, pagbabagong loob, pag-convert, nagbalik, nagko-convert, nagbalik-loob, lumikha, lumilikha, nilikha, Paglikha, ipinako sa krus, pagpapako sa krus, pagpapako sa krus, tiyak, deism, diyos, lumusot, nagkukulit, pagkakamali, alagad, alagad, disiplina, disiplinado, pagka-diyos, Docetism, doktrina, doktrina, pabago-bago, epekto, nabuo, epektibo, epektibo, epekto, mabisa, eisegesis, eisegetical, El Shaddai, hinirang, halalan, hikayatin, hikayatin, pasiglahin, pasiglahin, pasiglahin, Efeso, walang hanggan, walang hanggan, Evangeli calism, ebanghelismo, ebanghelista, ebanghelista, pag-eebang e-ebanghelyo, pag-eebang e-ebanghelyo, pag-eebangize, pag-eebangize, pag-eensayo, pag-eensayo, pagpapayo, pagpapayo, pagpapayo, pagpapayo, pagkakaroon, umiiral, panlabas, pederal, finisher, laman, katawang, makakasamang, Galacia, Gnostic, Gnosticism, Gnostics, kabanalan, Habakkuk, Haggai, langit, Hebreo, hermeneutical,

hermeneutics, Herodes, Herodians, Herodias, homily, sangkatauhan, sangkatauhan, hypostatic union, idle, idle, idles, idol, idolatry, idol, illuminate, illumination, immanence, imminence, immutability, immutable, imputation, impute, impute, imputed, imputes , pagkakatawang-tao, pagkakatawang-tao, pagkakapinit, pagkakasundo, pagkakaugnay, kalayaan, independiyenteng, induktibo, kawalang-saysay, kawalang-katarungan, kawalang-hanggan, walang pagkakasundo, walang hanggan, kawalang hanggan, pagmamana, likas, inspirasyon, inspirasyon, inspirasyon, nagbibigay ng inspirasyon, intercede, interceded, intercedes, interceding, intercession, intercessor , tagapamagitan, tagapamagitan, panloob, panloob, hindi nakikita, hindi nakikita, hindi mapaglabanan, James, Jehova, Job, John, Jonah, Jude, pagbibigay-katwiran, nabigyang-katwiran, pagbibigay-katwiran, tingga, nangunguna, humantong, legalismo, ketong, ketong, ketong, Levite , walang halaga, limitasyon, limitasyon, limitasyon, limitado, paglilimita, mga limitasyon, kagandahang-loob, Lucas, Malachi, magkaparehas, sangkatauhan, Mark, Mateo, tagapamagitan, maawain, awa, Micah, millennial, Allah, Mohammed, sanlibong taon, milagro le, mga himala, modalismo, moral, mortification, mortified, mortify, mortify, Nahum, kinakailangan, pangangailangan, Bago, Tipan, Obadiah, pagsunod, masunurin, omnipotence, omnipotent, omnipresence, omnipresent, omniscience, omniscient, Onesimus, ordinansa, ordenansa, pinagmulan, orihinal, orihinal, panentheism, pantheism, Paul, Pentekostes, Pentecostalism, perceptive, perpekto, perpekto, perpekto, pagiging perpekto, pagiging perpekto, perpektoista, pabango, tiyaga, tiyaga, magtiyaga, magpursige, Parehong, Pariseo, Filemon, Filipos, polytheism, pagpapanatili, mapangalagaan, mapangalagaan, mapangalagaan, maginhawa, biyaya, pari, pagkasaserdote, propesyon, mag-aangkin, propesyon, pag-amin, panagna, hula, hinulaang, panagna, hula, propeta, propetiko, propeta, pagpapakilala, patotoo, pasiglahin, pabilisin, pabilisin, pinapabilis, pantubos, tinubusan, nagbibitiw, Pag-rapture, nakakabihag, nag-rapture, nagkakasundo, nagkakasundo, nagkakasundo, muling pagkakasundo, muling pagkakasundo, pagtubos, tinubusan, muling pagbabayad, muling pagtubos, relihiyon, relihiyon, religiosity, relihiyoso, pagsisisi, pagsisisi, pagsisisi, pagsisisi, muling pagkabuhay, muling pagkabuhay, muling pagkabuhay, muling pagkabuhay, muling pagkabuhay, Pahayag, paghahayag, matuwid, katuwiran, Roma, Sabelianismo, sakramento, sakramento, sakripisyo, inihain, sakripisyo, sakripisyo, Sadducee, Ang mga Saduceo, kaligtasan, pagpapabanal, pagpapabanal, pagpapabanal, pagpapabanal, eskriba, eskriba, banal na kasulatan, banal na kasulatan, banal na sarili, sermon, simple, pagiging simple, kaluluwa, malulungkot, may soberanya, soberanya, espiritu, espirituwal, ispiritwalidad, sapat na, simbolo, sinasagisag, simbolismo, simbolo, synergism, tabernakulo, tabernakulo, giwang, tares, luha, luha, templo, tuksuhin, tukso, tukso, tinutukso, panunukso, panunukso, theism, teolohiko, teolohiya, Thummim, Tito, gupitin, punit, pagbagsak, transendendent, transcendental, pagbabagong-anyo, Transpigurasyon, pagbabagong-anyo, pagbabagong-anyo, pagbabagong-anyo, pagsalin, isinalin, Trinitarianism, Trinidad, totoo, katotohanan, uri, typology, walang kondisyon, Universa lism, Urim, katuwiran, katumbas, kapalit, nakikita, payat, kusang-loob, pagpayag, Zacaniah, Zipaniya, pagdidisiplina, Pagkatwiran, pagpapabanal, Mga Aklat ng bibliya, Paano ako magiging isang Kristiyano, Paano ako mai-save, Paano ako magiging ipinanganak muli, Nabautismuhan sa tubig, Nabautismuhan sa Banal na Espiritu, Napuno, Paano ako lumalaki bilang isang Kristiyano, Paano ko babasahin ang Bibliya, Sino si Satanas, Sino si Jesus, Paano ko malalaman ang Diyos, Ano ang Satanismo, Ano ang Mga Demonyo, Paano ko matatalo ang mga demonyo, Paano ko matatalo ang Satanismo, Paano ko titigil ang pag-aari, Espirituwal na Pakikidigma, Paano ako nakatira sa tagumpay, corona, coronavirus, virus, pag-asa, lindol, panganib, kamatayan, takot, sakit, kahirapan, kasamaan , gutom, Satanas, diyablo, espiritu, anghel, demonyo, apat na kabayo, pahayag, paghahayag, pagtatapos ng mga araw, pagbabalik kay Hesus, paghatol, muslim, buddist, toaist, hiyas, zaroastrian, hindu, hinduism, brahman, brahmanism, roman catholic , pope, madhi, messiah, metreya

LANGUAGE: Tagalog Resources
%d bloggers like this: