Select your resources:

INFORMATION

The Xhosa language (English /ˈkɔːsə/ or /ˈksə/;[6][7][8] Xhosa: is one of the official languages of South Africa. Xhosa is spoken by approximately 7.6 million people, or about 18% of the South African population. Like most Bantu languages, Xhosa is a tonal language; that is, the same sequence of consonants and vowels can have different meanings when said with a rising or falling or high or low intonation. One of the most distinctive features of the language is the prominence of click consonants; the word “Xhosa" begins with a click.

Source: Wikipedia

AUDIO & VIDEO RESOURCES

BIBLES – Audio Bibles

AUDIO & VIDEO – Global Recordings Network

VIDEO – Jesus Film Media

Additional Information

Egqibeleleyo, oyiNgcwele, oliLungisa, unothando, ububele, unobubele, uluncedo, ekhuselekileyo, zeNkathalo, yokwaBelana, onamandla, oligorha, nemfesane, nixolelane, Ukuphuhlisa, Nokuqonda Ngokugqithiseleyo, odlayo, Ukuhlanjululwa, Ukuphila, eyihlangula, ukuBuyisela, Ukuqhubela, Ukudala, Ukutshabalalisa,ababulalayo, Ukuphumeza, Elahlukileyo, okukhuthazayo Ukubonelela, Teaching, Uqeqesho, ezihlambulule, khulula, wenkululeko, ukugcina, baphosa, ekohlwayeni, Ethetha, nomntu, Abanenkalipho onk, uthe, yembali, engqinekayo, ongenakonakala, Unfailable, axoke, Zikholosekile, eziKhuselweyo,yomzimba, pmendulo, Ngokwenene, oHloniphekileyo, Makazizukise, eliSemthethweni, ezithembekileyo, Good, kuthenjwa, ekhuthazwa, Angadunyiswa, Uyazukiswa enguFamous, ziwayo, Omthandayo, Waba, Sinqula, ungofuniweyo, Kufuneka, oluFunwayo, Olukhethiweyo, Mhle, Ukuphila, Ukuphefumla, Ndiphilileesebenzayo, Amazing, ezikhuthazayo, Productive, kulinywa, Creative, umninzi, Nina zityebi, ngokwaneleyo, enesidima, Indilisekile Pure, Real, Moral, ezintle, Safe, Siyingenelo, Zintle, ezibalaseleyo, Wayengadumanga, Echukumisayo, Extraordinary, ngaphaya, Iziphiwo, emikhulu,Uthando, Ukholo, Uxolo, Hope, Umtshato, uJoy, Umthandazo, Mandla, Makube lubabalo, bantwana, Nokuxolela, akunakubotshwa, uMoya oyiNgcwele, Usindiso, Musa ukoyika, Trust, Heart, Sixolele, Khawuxhase, Ndikhungeleni, Unqulo, sihlobo, Ukuxhalela, ukhanyiso, Patience, Ukufa, Love omnye komnye, Uthando nomonde, Inyaniso, Sin, Iziqhamo boMoya, wokuBulela, Uqhawulo, izulu, Umsindo, uMoya, Dumisani, Umfazi, Family, Kholosa ngoYehova, Ulwimi, Umsebenzi, uThixo uluthando, uYesu, iMithetho Elishumi, ubhaptizo, inkuthazo, uSathana, Guqukani, esishumini, 1 kwabaseKorinte, 1 kaYohane, 1 Petros, 1 kwabaseTesalonika, 1 Timoti, 2 kwabaseKorinte, 2 uYohane, 2 Petros, kwabaseTesalonika 2, 2 Timoti, 3 kaYohane, epheleleyo, imilinganiselo, yeZenzo, ukubambelela, kuhlalwe, ukubambelela, kunyango, ithobela, ukwamkela, yamkelwa, ekwamkeleni, ukwamkelwa, kuchaphazela, bachaphazelekayo, ezichaphazela, ichaphazela, uThixo, uThixo akanakwaziwa, amillenialism, amillennial, Amosi, ukubhujiswa, annihilationism, uthambise, umthanjiswa, yokuthambisa, antinomian, Antinomianism, nguM.R.James, apologetics, umpostile, abapostile, labapostile, yiArian, Arminian, Arminianism, kunyuka, wenyuka, onyukela, nokunyukela, Thixo, kucanyagushelwe, Uxolela, amcamagushele, Augustianism, Augustinian, umbhali, igunya, ubhaptizo, umBhaptizi, ndinibhaptiza, wabhaptizwa, yena uyabhaptiza; Wawuvula, iBhayibhile, yeBhayibhile, bibliolatry, uCalvin likaCalvin, Kwincwadi, catechisms, cessationism, cessationist, makangabalusi, owalukileyo, ulwaluko, ecocekileyo, ukucocwa, ukucoca, asihlambulule, uzihlambululayo, yokuhlanjululwa, eyabaseKolose, ikhomishini, wayalela, ehambelanayo, balivuma, akukuxela oku, avume, bezixela, akukuxela oku, umongo, continuationism, ukuguqulwa, ukuguqula, Bajike, iguqulela, labaguqukileyo, wadala, kudala, indalo, zokoqobo, emnqamlezweni, emnqamlezweni, emnqamlezweni, ungqalile, deism, isithixo, deprave, okuhlazisayo, beziphethe kakubi, umfundi, abafundi, ululeko, siyaqeqeshwa, kanje, womntu, imfundiso, iimfundiso, onamandla, isiphumo, kwenziwa, iziphumo, olusebenzayo, iziphumo, onamandla, eisegesis, eisegetical, El Shaddai, elinyuliweyo, unyulo, ukukhuthaza, ziyakhuthazwa, inkuthazo, ukhuthaza, ziyakhuthaza,Efese, ongunaphakade, ngonaphakade, Evangelicalism, vangeli, umshumayeli weendaba ezilungileyo, babe ngabashumayeli beendaba ezilungileyo, lishumayele, lishumayele, ivangeli, evangelizes, imibhalo, yeendinyana, ndiyanibongoza, uvuselelo, siniyala, ndivuselela, ubukho, amadoda alwa nawe, yangaphandle, federal, noMgqibelelisi, inyama, wenyama, inyama,Galati, Gnostic, nobuGnostic, zamaGnostiki, ukuhlonela, uHabhakuki, uHagayi, emazulwini, amaHebhere, hermeneutical, emephini, uHerode, benamaHerode, uHerodiya, Zobomí, ubuntu, uluntu, umanyano hypostatic, bengasebenzi, idled, idles, isithixo, unqulo-zithixo, izithixo, ukukhanyisa, ukukhanyisa, immanence, ukusondela, ukungaguquleki, akatshintshi, imputation, makangamthwalisi, makangamthwalisi, kubalelwa, ambalela, okwimo, kokufa inclusivism, incommunicable, inkululeko, elizimeleyo, zokuqala, inerrancy, elingenasiphako, akenzi, axoke, ongapheliyo, Infinity, inherence, semvelo, impembelelo, ukukhuthaza, ephefumlelwe, ophembelela, ungandizami, wawangxengxezela, uyanqanda, asithethelela, izibongozo, mthandazeli, mlamleli, intercessory, umlamleli, ngaphakathi, ongenakubonakala, ongenakubonakala, akhe, uYakobi, uYehova, uYobhi, uYohane, uYona, uYuda, ukugwetyelwa, sigwetyelwe, kugwebela, umgwebele, nelothe, ukubakhokela yakhokelela, ngokomthetho, oneqhenqa, abaneqhenqa, iqhenqa, umLevi, bakwaLevi, umda, unciphiso, imida, zimbalwa, umda, imida, inceba, uLuka, uMalaki, obuziintlobo ezininzi, abantu, uMarko, uMateyu, umlamleli, nenceba, inceba, uMika, Lweminyaka, Allah, Mohammed, leminyaka, ummangaliso, imimangaliso, yemodalism, yokuziphatha, hempe, ziintloni mortifies, zife, uNahum, kuyimfuneko, nangokunyanzelwa, New, Testament, uObhadiya, intobelo, abathobelayo, kwamandla, onke, Okho, ukho, omniscience, wazi, uOnesimo, ngokwesiko, namasiko, imvelaphi, yantlandlolo, ekuqaleni, panentheism, pantheism, uPawulos, wePentekoste, Pentecostalism, okuqonda, egqibeleleyo, egqibelele, sibufeza, imfezeko, ukugqibelela, ngokugqibeleleyo, perfects, unyamezelo, banyamezele, wanyamezela, zesisa, umFarisi, abaFarisi, kuFilemon, bantu baseFilipi, yoothixo abaninzi, ulondolozo, basalise babeyigcina, ligcine, prevenient, ubabalo, umbingeleli, ububingeleli, Ndiyaxela, bazibiza ehanananisayo, athi, iziprofeto, isiprofeto, waprofeta, eprofeta, profeta, umprofeti, lesiprofeto, abaprofeti, sisicamagushelo, Providence, ndiphilise, iphile, obadlisa ubomi, obadlisa, intlawulelo, mayingakhululwa, nisamkele, uXwilo, xwi, raptures, ukubalelana nabo, sixolelanisiwe nje, uxolelaniso, uxolelwaniso, elixolelanisa naye, ngentlawulelo, ngentlawulelo, ulohlangula, inkululeko, inkolo, unqulo, religiosity, ezenkolo, uguquke, inguquko, wazohlwaya, waguquka, kuvusa, wavuka, eluvukweni, isihlandlo, yamvusa, iSityhilelo, nokutyhilwa, ulilungisa, ubulungisa, amaRoma, Sabelianism, umthendeleko, ngomthendeleko, umbingelelo, babingelela, nemibingelelo, umbingelelo, umSadusi, abaSadusi, usindiso, ukungcwaliswa, singcwalisiwe, ubangcwalise, oningcwalisayo, umbhali, nababhali, zibhalo, isibhalo, izibhalo, nokuzeyisa-ezingekhoyo, ntshumayelo, ezilula, ngendlela elula, umphefumlo, soulish, uMongami, ulongamo, umoya, ngokomoya, ngokomoya, kwanele, isimboli, bemiqondiso, imiqondiso, imiqondiso, synergism, zomnquba, zomnquba, yambetha, umdiza, iinyembezi, elila, itempile, kuhenda, isilingo, izilingo, ehendwa, bemlinga, akahendi, theism, zezenkolo, ezakwalizwi, IiTumim, uTito, wazikrazula, neqwengiweyo, ukongama, bakwelona, ngokudlul, kumbi, yoTshintsho, transfigure, watshintshwa, transfigures, ukuguqulela, iguqulelwe, uneziqu, Emnye, ziyinyaniso, ukunyaniseka, uhlobo, typology, inemiqathango, Universalism, neethumim, kuhlowe, dini, dini, ezibonakalayo, ngabom, ngabom, ukukulungela, uZekariya, uZefaniya, li fu, ukugwetyelwa, ukungcwaliswa, iincwadi zeBhayibhile, njani ndibe ngumKristu, ndiya kusindiswa njani, ndibe azalwe ngokutsha, Ndiphehlelelwe emanzini, Ndiphehlelelwe uMoya oyiNgcwele, ezizalisiweyo njani, njani sendimdalangokuba engumKristu, njani ndifunda iBhayibhile, Ngubani na uSathana, Ngubani na Yesu, ndiyazi ukuba uThixo njani, Yintoni satanism, Yintoni iidemon, njani wonditshitshisela iidemon, njani wonditshitshisela satanism, Indlela uyeke lilifa,Imfazwe kamoya, njani ndihleli eloyisweni

LANGUAGE: Xhosa Resources
Translate this page»
%d bloggers like this: