Select your resources:

INFORMATION

…Japanese (日本語, Nihongo [ɲihoŋɡo]) is an East Asian language spoken by about 128 million people, primarily in Japan, where it is the national language. It is a member of the Japonic (or Japanese-Ryukyuan) language family, and its relation to other languages, such as Korean, is debated. Japonic languages have been grouped with other language families such as Ainu, Austroasiatic, and the now-discredited Altaic, but none of these proposals has gained widespread acceptance.

Little is known of the language’s prehistory, or when it first appeared in Japan. Chinese documents from the 3rd century recorded a few Japanese words, but substantial texts did not appear until the 8th century. During the Heian period (794–1185), Chinese had considerable influence on the vocabulary and phonology of Old Japanese. Late Middle Japanese (1185–1600) included changes in features that brought it closer to the modern language, and the first appearance of European loanwords. The standard dialect moved from the Kansai region to the Edo (modern Tokyo) region in the Early Modern Japanese period (early 17th century–mid-19th century). Following the end of Japan’s self-imposed isolation in 1853, the flow of loanwords from European languages increased significantly. English loanwords, in particular, have become frequent, and Japanese words from English roots have proliferated.

Source: Wikipedia

AUDIO & VIDEO RESOURCES

BIBLES – Audio Bibles


AUDIO & VIDEO – Global Recordings Network


AUDIO – Jesus Story

VIDEO – Jesus Film Media

TEXT RESOURCES

BIBLES – Online Bibles


Other Resources:

Additional Information

完璧、聖、正義、愛情、親切、フレンドリー、親切、保護、思いやり、共有、強力、強力、思いやり、寛容、力を与える、こだわり、圧倒的、消費、浄化、癒し、提供、回復、移動、作成、破壊、くつろぐ、充実させる、特徴的、慰める、提供する、教える、トレーニング、浄化する、解放する、解放する、保存する、委託する、非難する、対処する、自信をつける、勇気ある、勝利を収める、歴史的、実証済み、腐敗しない、失敗しない、間違いない、信頼できる、保護されている、免疫、反応性、特権、栄誉ある、栄誉ある、正当な、信頼できる、良い、評判が良い、祝われた、賞賛された、称賛された、有名な、有名な、愛された、役立った、崇拝された、求められた、必要な、要求された、要求された、美しい、生きている、呼吸している、生きている、アクティブ、素晴らしい、刺激的、生産的、生産的、創造的、豊富、豊富、適切、まともな、控えめ、純粋、現実、道徳、健全、安全、有益、優れた、著名、著名、注目に値する、並外れた、上品ural、奇跡的、驚くべき、愛、信仰、平和、希望、結婚、喜び、祈り、強さ、恵み、子供たち、許し、癒し、聖霊、救い、恐れ、信頼、心、許し、慰め、祈る、崇拝、友人、心配、光、忍耐、死、お互いを愛し、愛は忍耐強く、真実、罪、精神の果実、感謝祭、離婚、天国、怒り、精神、賛美、妻、家族、主への信頼、舌、仕事、神は愛です、イエス、十戒、洗礼、励まし、サタン、悔い改め、什一、コリント第一、ヨハネ第一、ペテロ第一、テサロニケ第一、テモテ第一、コリント第二、ヨハネ第二、ペテロ第二、テサロニケ第二、テモテ第二、 3ジョン、アブソリュート、アブソリュート、アクト、アドヒア、アドヒア、アドヒア、アドヒア、採用、採用、採用、採用、影響、影響、影響、不可知論、不可知論、無人主義、アミレニアル、エイモス、消滅、消滅、油そそぐ、油そそがれた、油そそがれた、反ノミアン、反ノミア主義、外典、謝罪、使徒、使徒、使徒、アリアニズム、アルミニアン、アルミニアーニsm、昇順、昇順、昇順、アセンション、無神論、贖罪、贖罪、贖罪、アウグストゥス主義、アウグスティヌス、作家、権威、バプテスマ、バプテスト、バプテスマ、バプテスマ、バプテスマ、ビアティチューズ、聖書、聖書、書誌学、カルバン、カルバン主義、教理主義、カテキズム、禁煙、禁煙、割礼、割礼、割礼、クリーン、クリーニング、クリーニング、クレンジング、クレンジング、コロサイ人、委員会、委託、互換性、告白、告白、告白、告白、告白、コンテキスト、継続主義、改宗、改宗、変換、変換、変換、作成、作成、作成、創造主義、十字架につけられた、はりつけ、十字架につけ、明確、神、神、堕落、堕落、堕落、弟子、弟子、規律、規律、神性、教義、教義、教義、ダイナミック、効果、影響を受ける、効果をもたらす、効果的な、効果、効果的、啓蒙主義、健全な、エルシャダイ、選出、選挙、奨励、奨励、励まし、奨励、励ます、エフェソス、永遠、永遠、エヴァンゲリカリスマ、伝道、伝道者、伝道者、伝道者、伝道者、伝道者、伝道者、言い訳、新陳代謝、賛美、勧め、勧め、存在を説得、存在、実在、外部、連邦、フィニッシャー、肉、肉付き、肉質、ガラティア、信仰主義、グノーシス派グノーシス主義、敬虔さ、ハバクク、ハガイ、天国、ヘブライ人、解釈学、

Kanpeki, hijiri, seigi, aijō, shinsetsu, furendorī, shinsetsu, hogo,
omoiyari, kyōyū, kyōryoku, kyōryoku, omoiyari, kan’yō,-ryoku o ataeru,
kodawari, attōteki, shōhi, jōka, iyashi, teikyō, kaifuku, idō, sakusei,
hakai, kutsurogu, jūjitsu sa seru, tokuchō-teki, nagusameru, teikyō
suru, oshieru, torēningu, jōka suru, kaihō suru, kaihō suru, hozon suru,
itaku suru, hinan suru, taisho suru, jishin o tsukeru, yūki aru,
shōriwoosameru, rekishi-teki, jisshō-zumi, fuhai shinai, shippai shinai,
machigainai, shinraidekiru, hogo sa rete iru, men’eki, han’nō-sei,
tokken, eiyo aru, eiyo aru, seitōna, shinraidekiru, yoi, hyōban ga yoi,
iwawa reta, shōsan sa reta, shōsan sa reta, yūmeina, yūmeina, aisa reta,
yakudatta, sūhai sa reta, motome rareta, hitsuyōna, yōkyū sa reta,
yōkyū sa reta, utsukushī, ikite iru, kokyū shite iru, ikite iru,
Akutibu, subarashī, shigeki-teki, seisan-teki, seisan-teki, sōzō-teki,
hōfu, hōfu, tekisetsu, matomona, hikaeme, junsui, genjitsu, dōtoku,
kenzen, anzen, yūeki, sugureta, chomei, chomei, chūmoku ni ataisuru,
namihazureta, jōhin ural, kiseki-teki, odorokubeki,-ai, shinkō, heiwa,
kibō, kekkon, yorokobi, inori, tsuyo-sa, megumi, kodomo-tachi, yurushi,
iyashi, seirei, sukui, osore, shinrai,-shin, yurushi, nagusame, inoru,
sūhai, yūjin, shinpai,-kō, nintai, shi, otagai o aishi, ai wa
nintaidzuyoku, shinjitsu,-zai, seishin no kajitsu, kansha-sai, rikon,
tengoku, ikari, seishin, sanbi, tsuma, kazoku,-nushi e no shinrai,
shita, shigoto,-shin wa aidesu, iesu, jikkai, senrei, hagemashi, satan,
kuiaratame, jūichi, korinto dai ichi, Yohane dai ichi, petero dai ichi,
tesaronike dai ichi, Temote dai ichi, korinto dai ni, Yohane dai ni,
petero dai ni, tesaronike dai ni, Temote dai ni, 3 Jon, abusoryūto,
abusoryūto, akuto, adohia, adohia, adohia, adohia, saiyō, saiyō, saiyō,
saiyō, eikyō, eikyō, eikyō, fukachiron, fukachiron, mujin shugi,
amireniaru, eimosu, shōmetsu, shōmetsu, abura sosogu,-yu sosoga reta,-yu
sosoga reta, han nomian, han nomia shugi, geten, shazai, shito, shito,
shito, arianizumu, aruminian, aruminiāni sm, shōjun, shōjun, shōjun,
asenshon, mushinron, shokuzai, shokuzai, shokuzai, augusuto~usu shugi,
augusutinusu, sakka, ken’i, baputesuma, baputesuto, baputesuma,
baputesuma, baputesuma, biatichūzu, seisho, seisho, shoshi-gaku,
karuban, karubanshugi, kyōri shugi, katekizumu, kin’en, kin’en,
katsurei, katsurei, katsurei, kurīn, kurīningu, kurīningu, kurenjingu,
kurenjingu, korosai hito, iinkai, itaku, gokansei, kokuhaku, kokuhaku,
kokuhaku, kokuhaku, kokuhaku, kontekisuto, keizoku shugi, kaishū,
kaishū, henkan, henkan, henkan, sakusei, sakusei, sakusei, sōzō shugi,
jūjika ni tsuke rareta, haritsuke, jūjika ni tsuke, meikaku,-shin,-shin,
daraku, daraku, daraku, deshi, deshi, kiritsu, kiritsu, shinsei, kyōgi,
kyōgi, kyōgi, dainamikku, kōka, eikyōwoukeru, kōka o motarasu,
kōkatekina, kōka, kōka-teki, keimō shugi, kenzen’na, erushadai,
senshutsu, senkyo, shōrei, shōrei, hagemashi, shōrei, hagemasu, efesosu,
eien, eien, evu~angerikarisuma, dendō, dendō-sha, dendō-sha, dendō-sha,
dendō-sha, dendō-sha, dendō-sha, iiwake, shinchintaisha, sanbi, susume,
susume, sonzai o settoku, sonzai, jitsuzai, gaibu, renpō, finisshā,
niku, nikudzuki, nikushitsu, garatia, shinkō shugi, gunōshisu-ha
gunōshisu shugi, keiken-sa, habakuku, hagai, tengoku, Heburai hito,
kaishaku-gaku,

解釈学、ヘロデ、ヘロディア人、ヘロディア、ホミリー、人類、人類、低血圧連合、アイドル、アイドル、アイドル、アイドル、偶像崇拝、アイドル、照明、照明、内在、身近、不変性、不変、帰属、帰属、帰属、帰属、帰属、化身、化身、包摂主義、非通信性、独立性、独立性、帰納的、不寛容、不可避、不可謬性、不可謬的、無限、無限大、内在性、固有、インスピレーション、インスパイア、インスパイア、インスパイア、インターシード、仲裁、仲裁、仲裁、執り成し、仲裁、とりなし者、とりなし、仲介者、内部、見えない、見えない、たまらない、ジェームズ、エホバ、ヨブ、ジョン、ジョナ、ジュード、正当化、正当化、正当化、正当化、リード、リーディング、リード、合法主義、ハンセン病患者、ハンセン病患者、ハンセン病、ハンセン病、レビ人、レビティカル、制限、制限、制限、制限、制限、制限、愛情深い、ルカ、マラキ、多様体、人類、マーク、マシュー、メディエーター、慈悲深い、慈悲、ミカ、ミレニアル、アッラー、モハメッド、ミレニアム、ミラクル、奇跡、モダリズム、道徳、屈辱、屈辱、屈辱、屈辱、ナフム、必要な、必要性、新、遺言、オバディア、従順、従順、全能、全能、全知、遍在、全知、全知、偏見、儀式起源、元の、元の、パネ神論、汎神論、ポール、ペンテコステ、ペンテコステリズム、知覚的、完璧、完璧、完璧、完璧、完璧主義、完璧主義者、完璧、忍耐、忍耐、忍耐、忍耐、パリサイ人、パリサイ人、フィレモン、フィリピアン、多神教、保存、保存、保存、保存、prevenient、恵み、司祭、神権、公言、公言、公言、予言、予言、予言、予言、予言、予言、予言、予言、予言、予言、摂理、迅速化、迅速化、迅速化、快速、身代金、身代金、身代金、携挙、携挙、携挙、和解、調整、和解、和解、和解、償還、償還、償還、償還、宗教、宗教、宗教性、宗教、悔い改め、悔い改め、悔い改め、悔い改め、復活、復活、復活、復活、復活、啓示、啓示、啓示、正義、正義、ローマ人、サベリズム、秘跡、秘跡、犠牲、犠牲、犠牲、犠牲、犠牲サドカイ人、救済、聖化、聖化、聖化、聖化、筆記、筆記者、経典、経典、経典、自己存在、説教、シンプル、シンプル、魂、魂のような、主権、主権、精神、精神的、精神性、十分な、シンボル、シンボリック、シンボリズム、シンボル、相乗効果、幕屋、幕屋、風袋、風袋、涙、涙、寺院、誘惑、誘惑、誘惑、誘惑、誘惑、誘惑、神学、神学、神学、ツムミム、タイタス​​、引き裂かれた、超絶、超越的、超越的、変容、変容、変容、変容、変容、変容、翻訳、翻訳、三位一体主義、三位一体、真実、真実、タイプ、類型、無条件、ユニバーサlism、Urim、真実性、代位、代位、目に見える、故意、故意、意欲、ゼカリヤ、ゼパニア、弟子、正当化、聖化、聖書の書物、どのようにしてクリスチャンになるか、どのようにして救われるのか、どのようになるのか生まれ変わった、水でバプテスマ、聖霊でバプテスマ、満たされた、どのように私はクリスチャンとして成長しますか、どのように聖書を読みますか、サタンは誰ですか、イエスは誰ですか、どのように私は神を知っていますか、悪魔とは何ですか、何ですか悪魔、悪魔を倒す方法、悪魔を倒す方法、所持を止める方法、霊的戦争、勝利に生きる方法、コロナ、コロナウイルス、ウイルス、希望、地震、危険、死、恐怖、病気、貧困、悪、飢餓、サタン、悪魔、スピリッツ、天使、悪魔、4頭の馬、黙示録、啓示、一日の終わり、イエスの返還、裁判、イスラム教徒、仏教徒、トースト、ユダヤ人、ゾロアスター教、ヒンドゥー教、ヒンドゥー教、ブラフマン、ブラフマニズム、ローマカトリック、教皇、マディ、メシア、メトレヤ

Kaishaku-gaku, herode, herodia hito, herodia, homirī, jinrui, jinrui,
teike~tsuatsu rengō, aidoru, aidoru, aidoru, aidoru, gūzō sūhai, aidoru,
shōmei, shōmei, naizai, midjika, fuhen-sei, fuhen, kizoku, kizoku,
kizoku, kizoku, kizoku, keshin, keshin, hōsetsushugi, hi tsūshin-sei,
dokuritsu-sei, dokuritsu-sei, kinōteki, fu kan’yō, fukahi, fukabyūsei,
fukabyū-teki, mugen, bugendai, naizai-sei, koyū, insupirēshon, insupaia,
insupaia, insupaia, intāshīdo, chūsai, chūsai, chūsai, torinashi,
chūsai, torinashi-sha, torinashi, chūkai-sha, naibu, mienai, mienai,
tamaranai, jēmuzu, ehoba, yobu, Jon, jona, jūdo, seitō-ka, seitō-ka,
seitō-ka, seitō-ka, rīdo, rīdingu, rīdo, gōhō shugi, hansenbyō kanja,
hansenbyō kanja, hansenbyō, hansenbyō, Rebi hito, rebitikaru, seigen,
seigen, seigen, seigen, seigen, seigen, aijōbukai, Ruka, maraki,
tayō-tai, jinrui, māku, mashū, mediētā, jihibukai, jihi, Mika,
mireniaru, arrā, Mohameddo, mireniamu, mirakuru, kiseki, modarizumu,
dōtoku, kutsujoku, kutsujoku, kutsujoku, kutsujoku, nafumu, hitsuyōna,
hitsuyō-sei, shin, yuigon, obadia, jūjun, jūjun, zen’nō, zen’nō, zenchi,
henzai, zenchi, zenchi, henken, gishiki kigen,-moto no,-moto no, pane
kanto, hanshinron, pōru, pentekosute, pentekosuterizumu, chikaku-teki,
kanpeki, kanpeki, kanpeki, kanpeki, kanpeki shugi, kanpeki shugi-sha,
kanpeki, nintai, nintai, nintai, nintai, parisaibito, parisaibito,
firemon, firipian, tashinkyō, hozon, hozon, hozon, hozon, prevenient,
megumi, shisai,-shin-ken, kōgen, kōgen, kōgen, yogen, yogen, yogen,
yogen, yogen, yogen, yogen, yogen, yogen, yogen, setsuri, jinsoku-ka,
jinsoku-ka, jinsoku-ka, kaisoku, minoshirokin, minoshirokin,
minoshirokin, Sugaru kyo, Sugaru kyo, Sugaru kyo, wakai, chōsei, wakai,
wakai, wakai, shōkan, shōkan, shōkan, shōkan, shūkyō, shūkyō,
shūkyō-sei, shūkyō, kuiaratame, kuiaratame, kuiaratame, kuiaratame,
fukkatsu, fukkatsu, fukkatsu, fukkatsu, fukkatsu, keiji, keiji, keiji,
seigi, seigi, rōma hito, saberizumu, hiseki, hiseki, gisei, gisei,
gisei, gisei, gisei sadokaibito, kyūsai, shōke, shōke, shōke, shōke,
hikki, hikki-sha, kyōten, kyōten, kyōten, jiko sonzai, sekkyō, shinpuru,
shinpuru, tamashī, tamashī no yōna, shuken, shuken, seishin,
seishin-teki, seishin-sei, jūbun’na, shinboru, shinborikku,
shinborizumu, shinboru, sōjō kōka, makuya, makuya, fūtai, fūtai, namida,
namida, jiin, yūwaku, yūwaku, yūwaku, yūwaku, yūwaku, yūwaku, shingaku,
shingaku, shingaku, tsumumimu, taitasu ​​, hikisaka reta, chōzetsu,
chōetsu-teki, chōetsu-teki, hen’yō, hen’yō, hen’yō, hen’yō, hen’yō,
hen’yō, hon’yaku, hon’yaku, sanmiittai shugi, sanmiittai, shinjitsu,
shinjitsu, taipu, ruikei, mujōken, yunibāsa lism, Urim, shinjitsushō,
daii, daii, menimieru, koi, koi, iyoku, zekariya, zepania, deshi,
seitō-ka, shōke, seisho no shomotsu, dono yō ni shite kurisuchan ni naru
ka, dono yō ni shite sukuwa reru no ka, dono yō ni naru no ka
umarekawatta, mizu de baputesuma, seirei de baputesuma, mitasa reta,
dono yō ni watashi wa kurisuchan to shite seichō shimasu ka, dono yō ni
seisho o yomimasu ka, satan wa daredesuka, iesu wa daredesuka, dono yō
ni watashi wa kami o shitte imasu ka, akuma to wa nandesuka, nandesuka
akuma, akuma o taosu hōhō, akuma o taosu hōhō, shoji o tomeru hōhō,
reiteki sensō, shōri ni ikiru hōhō, korona, koronauirusu, uirusu, kibō,
jishin, kiken, shi, kyōfu, byōki, hinkon, aku, kiga, satan, akuma,
supirittsu, tenshi, akuma, 4-tō no uma, mokushiroku, keiji,
ichinichinoowari, iesu no henkan, saiban, Isuramu kyōto, bukkyōto,
tōsuto, yudayahito, zoroasutā kyō, hindo~ū kyō, hindo~ū kyō, burafuman,
burafumanizumu, rōmakatorikku, kyōkō, Madi, meshia, metoreya

LANGUAGE: Japanese Resources
%d bloggers like this: