Select your resources:

INFORMATION

…The Swazi or Swati language (Swazi: siSwati [siswatʼi]) is a Bantu language of the Nguni group spoken in Swaziland and South Africa by the Swazi people. The number of speakers is estimated to be in the region of 3 million. The language is taught in Swaziland and some South African schools in Mpumalanga, particularly former KaNgwane areas. Swazi is an official language of Swaziland (along with English), and is also one of the eleven official languages of South Africa.

Source: Wikipedia

AUDIO & VIDEO RESOURCES

BIBLES – Audio Bibles


AUDIO – Jesus Story

  • Download the story of Jesus in audio format | Download |

AUDIO & VIDEO – Global Recordings Network


VIDEO – Jesus Film Media

TEXT RESOURCES

BIBLES – Online Bibles


Other Resources:


APPS – Mobile Phones

Additional Information

Ophelele, Ungcwele, Ulungile, Unothando, Unomusa, Unosizo, Uyazivikela, Unakekela, Unamandla, Unamandla, Unesihawu, Uthethelela, Unika Amandla, Uqonda, Unamandla Okuphindaphindayo, Umthengi, Ukuhlanza, Ukuphulukisa, Ukuhambisa, Ukubuyisela, Ukuhambisa, Ukudala, Ukubhubhisa, Ukushaya, Ukufeza, Ukuhlukanisa, Ukududuza, Ukuhlinzeka, Ukufundisa, Ukuqeqesha, Ukuhlanza, Ukukhululeka, Ukukhulula, Ukulondoloza, Ukuthumela, Ukuphinda Ubuye, Ukuchaza, Ukubonisa Isibindi, Ukunqoba, Ukuqinisekiswa, Umlando, Ukufakazelwa, Ukungonakali, Ukungafinyeleleki, Okungaphelele, Okuthembekile, Okuvikelwe, Ukuzivikela, Ukuphendula, Ukuhlonishwa, Ukuhlonishwa, Ukuhlonishwa, Ukuhlonishwa, Ukuthenjwa, Ukuhle, Ukuhlonishwa, Ukudumiswa, Ukudunyiswa, Ukudumile, Ukuhlonishwa, Ukuthandwa, Ukukhonzwa, Ukufunwa, Kudingeka, Kudingeka, Kuyacelwa, Kuyaphila, Kuphefumula, Kuphile, Kuyasebenza, Kuyamangaza, Kuyakhuthaza, Kukhiqiza, Kukhiqiza, Kunobunzima, Kucebile, Kuyanele, Kuhloniphekile, Kutusekile, Okuhle, Okuhle, Ukuziphatha okuhle, Okuphephile, Okuzuzisayo, Okugqamile, Okuvelele, Okumangazayo, Okumangalisa, Okumangalisayo umchamo, Simangaliso, Simangalisa, Uthando, Ukukholelwa, Ukuthula, Ithemba, Umshado, Injabulo, Umkhuleko, Amandla, Umusa, Izingane, Ukuxolelwa, Ukuphulukisa, Umoya Oyingcwele, Usindiso, Ukwesaba, Ukwethemba, Inhliziyo, Ukuthethelela, Ukunethezeka, Ukuthandaza, Ukukhuleka, Umngane , Ukukhathazeka, Ukukhanya, Ukubekezelela, Ukufa, Thandanani, Uthando luyabekezela, Iqiniso, Isono, Izithelo Zomoya, Ukubonga, Ukwahlukana, Izulu, Intukuthelo, Umoya, Ukudumisa, Umfazi, Umndeni, Thembela eNkosini, Ulimi, Umsebenzi , UNkulunkulu uluthando, uJesu, iMiyalo Eyishumi, Ubhapathizo, Isikhuthazo, Sathane, Phenduka, Ishumi, 1 KwabaseKhorinte, 1 Johane, 1 Phetro, 1 Thesalonika, 1 Thimothi, 2 Khorinte, 2 Johane, 2 Phetro, 2 Thesalonika, 2 Thimothi, 3 UJohane, ngokuphelele, iziqu, izEnzo, ukunamathela, ukunamathela, ukunamathela, ukunamathela, ukunamathela, ukutholwa, ukwamukela, ukutholwa, ukutholwa, ukuthinta, ukuthinta, ukuthinta, ukuthinta, ukuthambisa, ukuthambisa, ukukhohlisa, ukugcotshwa, ukugcotshwa, ukugcotshwa, ukugcotshwa, ukugcotshwa . sm, khuphuka, khuphuka, khuphuka, khuphuka, ukungakholelwa ebukhoneni bukaNkulunkulu, ukuxolelwa, ukubuyisana, ubu-Augustianism, u-Augustinian, umbhali, igunya, umbhabhadisi, umbhabhadisi, abhabhadise, abhabhadise, abhaptize, iBeatitudes, ibhayibheli, ibhayibheli, ibhayibheli, iCalvin, iCalvinism, ikhathekizimu, Katekisimo, ukuyeka inkolelo, ukuyeka inkolelo, ukusoka, ukusoka, ukuhlanza, ukugeza, ukugeza, ukuhlanza, ukuhlanza, AbaseKolose, ukuthunywa, ukuthunywa, ukuhambelana, ukuvuma, ukuvuma, ukuvuma, ukuvuma, umongo, ukuqhubeka, ukuguqula, ukuguqula, ukuguqula ukuguqula, ukuguqula, ukuguqula, ukuguqula, ukudala, ukudala, ukudala, ukudala, ukudala, ukubethelwa, ukubethelwa, ukubethelwa, ukucacisa, ubuNkulunkulu, ubuntu, ubuntu, ubuntu, ubuntu, abafundi, abafundi, isiyalo, ukululeka, ubunkulunkulu, Imibhalo, imfundiso, izimfundiso, amandla, umphumela, okwenziwe, okwenziwe, okwenziwa ngempumelelo, okuphathelene nemiphumela, okusebenzayo, okuyi-eisegesis, okuyi-El Shaddai, kukhethiwe, kukhethwa, kukhuthaza, kukhuthaze, kukhuthaza, kukhuthaza, kwabase-Efesu, okungapheli, kwaphakade calism, ivangeli, umvangeli, abavangeli, vumela, vusa, vusa, vusa, vusa, vusa, khuthaza, khuthaza, khuthaza, funda, fezeka, yangaphandle, federal, finisher, inyama, yenyama, inyama, Galathiya, Gnostic, Gnosticism, Ama-Gnostics, ubunkulunkulu, uHabakuki, uHagayi, izulu, amaHeberu, i-hermeneutical,

i-hermeneutics, uHerode, uHerodiya, uHerodiya, isizwana, isintu, isizungu, isikhohlakali, ukukhanyisa, ukukhanyisa, ukuhlukumeza, ukuntenga, ukuntenga, ukubopha, ukubopha . , abalamuli, umkhululi, umlamuleli, ongaphakathi, ongabonakali, ongabonakali, ongathandeki, uJakobe, uJehova, uJobe, uJohane, uJona, uJudeya, ukucaciswa, ukulungiswa, ukuvuma, ukuhola, ukuhola, ukuhola, ukuhola, ukuhola, ubuqili, uchoko, uchoko, umLevi. , olunobungqabavu, umkhawulo, umkhawulo, umkhawulo, umkhawulo, umkhawulo, uthando lomusa, uLuka, uMalaki, okuphindwe kabili, isintu, uMarku, uMathewu, umlamuleli, onesihe, isihe, uMika, weminyaka eyinkulungwane, u-Allah, uMuhamedi, inkulungwane, mirac le, izimangaliso, modalism, isimilo, isimilo, i-morured, isimilo, uNahum, isidingo, isidingo, iNtsha, iTestamente, i-Obadiah, ukulalela, ukulalela, ukuqonda, ukubuka konke, ukwazi konke, ukuqonda konke, ukuqonda, ukuqonda umsuka, umsuka, umsuka, uvuso, ukufutheka, uPaul, iPentekosti, iPentekosti, ukuqonda, ukuphelela, ukupheleliswa, ukupheleliswa, ukuphelela, ukuphelela, ukufeza, ukubekezelela, ukuphikelela, ukuphikelela, ukuphikelela, umFarisi, abaFarisi, uFilemon, abaseFiliphi, ukusebenzelana nemimoya nobuhedeni, ukulondolozwa, ukulondolozwa, ukulondolozwa, ukulondolozwa, ukulunga, ubuhle, ubupristi, ubupristi, umprofesa, ofakazi, ofakazi, ofakazi, abaphorofidi, abaprofetayo, abaphorofida, abaprofethayo, abaporofidi, abaphorofidi, abaphuluki, abahloniphayo, abenze bakhulu, bavuselele, bavuselele, ivuselela, ihlengwe, ihlengiwe, iRansoms, Ukuhlwithwa, ukuxhwilwa, ukudlwengulwa, ukubuyisana, ukubuyisana, ukubuyisana, ukubuyisana, ukuhlenga, ukuhlenga, ukuhlenga, ukuhlenga, inkolo, izinkolo, inkolo, inkolo, ukuguquka, ukuphenduka, ukuphenduka, ukuphenduka, ukuvusa, ukuvusa, ukuvusa, ukuvusa, isambulo, isambulo, ukulunga, ukulunga, amaRoma, amaSabatha, isakramente, umhlatshelo, umhlatshelo, umhlatshelo, imihlatshelo, umhlatshelo, abaSadusi, AbaSadusi, ukusindiswa, ukungcweliswa, ukungcweliswa, ukungcwelisa, ukungcola, ababhali, imibhalo, umbhalo, imibhalo, ukubakhona, intshumayelo, elula, elula, umphefumulo, ukufakaza, ubukhosi, ubukhosi, umoya, ngokomoya, ngokomoya, okwanele, uphawu, umfuziselo, isifanekisomqondo, izimpawu, ukuvumelanisa, itabernakele, itabernakele, udoti, ukhula, izinyembezi, ithempeli, isilingo, isilingo, izilingo, ukulingwa, ukulinga, ithempeli, imfundiso yenkolo, imfundiso yenkolo, imfundiso yenkolo, iThummim, uTitus, ukuklebhula, ukudwengula, ukudlula emhlabeni, Transcendent, transcendental, ukuguqulwa isimo, ukuguqulwa isimo, ukuguqulwa isimo, ukuguqulwa isimo, ukuguqulwa, ukuhumusha, ukuhumusha, ukuhumusha, uZiqu-zintathu, uZiqu-zintathu, iqiniso, iqiniso, uhlobo, typology, ngaphandle kwemibandela, i-Universa i-lism, i-Urimi, i-veracity, ehambisanayo, ekhuthazayo, enamabomu, ngamabomu, ngokuzithandela, uZakariya, uZefaniya, ukufundisa, ukuqondiswa, ukungcweliswa, izincwadi zebhayibheli, ngiba kanjani umKristu, ngisindiswa kanjani, ngiba kanjani ukuzalwa kabusha, Ukubhaphathizwa emanzini, Ukubhaphathizwa kuMoya oNgcwele, Kugcwalisiwe, Ngabe ngikhula kanjani njengomKristu, Ngifunda kanjani ibhayibheli, Ngubani uSathane, Ungubani uJesu, Ngimazi kanjani uNkulunkulu, Uyini uSathane, Uyini Amademoni, ngihlula kanjani amademoni, Nginqoba kanjani iSathane, Ngingayeka kanjani ukuthathwa, Impi Yokomoya, Ngiphile kanjani ngokunqoba, i-corona, i-coronavirus, igciwane, ithemba, ukuzamazama komhlaba, ingozi, ukufa, ukwesaba, izifo, ubuphofu, ububi , ukubulawa yindlala, uSathane, udeveli, imimoya, izingelosi, amademoni, amahhashi amane, i-apocalypse, isambulo, ukuphela kwezinsuku, ukubuya kukaJesu, ukwahlulela, i-muslim, i-buddist, i-toaist, ubucwebe, i-zaroastrian, i-hindu, i-hinduism, i-brahman, i-brahmanism, i-roman catholic , upapa, madhi, mesiya, metreya

LANGUAGE: Swazi Resources
%d bloggers like this: