Select your resources:

INFORMATION

…The Tsonga language (Xitsonga) (Changana / Shangaan) is a southern African Bantu language spoken by the Tsonga people, it was officially created in 1875 at the Valdezia Mission Station by the Swiss Missionaries, otherwise, it was a combination of various east coast dialects, such as Xigwamba, XiNkuna, Xihlengwe, XiTembe, XiValoyi, XiNyembani, Xitswa, XiRonga, XiChopi, etc. The Swiss Missionaries blended all these east coast dialects into one and formed one super language, which they called ‘Thonga’, but later modified it and renamed Xitsonga. The Swiss Missionaries refused to recognised Tswa and Ronga as independent languages from Xitsonga because, according to them, Tswa and Ronga are 99% related to Xitsonga. At Valdezia Mission Station, and the rest of South Africa, Tswa and Ronga were swallowed, incorporated and disappeared into Xitsonga. But in Mozambique, Tswa, Ronga and Xitsonga are regarded as independent languages. The only differences between Tswa, Ronga and Xitsonga in Mozambique is that Ronga and Tswa are highly influenced by the Portuguese language as Maputo and Matola are the homelands of the Ronga and Tswa people.

Source: Wikipedia

AUDIO & VIDEO RESOURCES

AUDIO & VIDEO – Global Recordings Network


AUDIO – Jesus Story


VIDEO – Jesus Film Media

TEXT RESOURCES

BIBLES – Online Bibles


Other Resources:


BIBLE APPS

Additional Information

Ophelele, Ungcwele, Ulungile, Unothando, Unomusa, Unosizo, Uyazivikela, Unakekela, Unamandla, Unamandla, Unesihawu, Uthethelela, Unika Amandla, Uqonda, Unamandla Okuphindaphindayo, Umthengi, Ukuhlanza, Ukuphulukisa, Ukuhambisa, Ukubuyisela, Ukuhambisa, Ukudala, Ukubhubhisa, Ukushaya, Ukufeza, Ukuhlukanisa, Ukududuza, Ukuhlinzeka, Ukufundisa, Ukuqeqesha, Ukuhlanza, Ukukhululeka, Ukukhulula, Ukulondoloza, Ukuthumela, Ukuphinda Ubuye, Ukuchaza, Ukubonisa Isibindi, Ukunqoba, Ukuqinisekiswa, Umlando, Ukufakazelwa, Ukungonakali, Ukungafinyeleleki, Okungaphelele, Okuthembekile, Okuvikelwe, Ukuzivikela, Ukuphendula, Ukuhlonishwa, Ukuhlonishwa, Ukuhlonishwa, Ukuhlonishwa, Ukuthenjwa, Ukuhle, Ukuhlonishwa, Ukudumiswa, Ukudunyiswa, Ukudumile, Ukuhlonishwa, Ukuthandwa, Ukukhonzwa, Ukufunwa, Kudingeka, Kudingeka, Kuyacelwa, Kuyaphila, Kuphefumula, Kuphile, Kuyasebenza, Kuyamangaza, Kuyakhuthaza, Kukhiqiza, Kukhiqiza, Kunobunzima, Kucebile, Kuyanele, Kuhloniphekile, Kutusekile, Okuhle, Okuhle, Ukuziphatha okuhle, Okuphephile, Okuzuzisayo, Okugqamile, Okuvelele, Okumangazayo, Okumangalisa, Okumangalisayo umchamo, Simangaliso, Simangalisa, Uthando, Ukukholelwa, Ukuthula, Ithemba, Umshado, Injabulo, Umkhuleko, Amandla, Umusa, Izingane, Ukuxolelwa, Ukuphulukisa, Umoya Oyingcwele, Usindiso, Ukwesaba, Ukwethemba, Inhliziyo, Ukuthethelela, Ukunethezeka, Ukuthandaza, Ukukhuleka, Umngane , Ukukhathazeka, Ukukhanya, Ukubekezelela, Ukufa, Thandanani, Uthando luyabekezela, Iqiniso, Isono, Izithelo Zomoya, Ukubonga, Ukwahlukana, Izulu, Intukuthelo, Umoya, Ukudumisa, Umfazi, Umndeni, Thembela eNkosini, Ulimi, Umsebenzi , UNkulunkulu uluthando, uJesu, iMiyalo Eyishumi, Ubhapathizo, Isikhuthazo, Sathane, Phenduka, Ishumi, 1 KwabaseKhorinte, 1 Johane, 1 Phetro, 1 Thesalonika, 1 Thimothi, 2 Khorinte, 2 Johane, 2 Phetro, 2 Thesalonika, 2 Thimothi, 3 UJohane, ngokuphelele, iziqu, izEnzo, ukunamathela, ukunamathela, ukunamathela, ukunamathela, ukunamathela, ukutholwa, ukwamukela, ukutholwa, ukutholwa, ukuthinta, ukuthinta, ukuthinta, ukuthinta, ukuthambisa, ukuthambisa, ukukhohlisa, ukugcotshwa, ukugcotshwa, ukugcotshwa, ukugcotshwa, ukugcotshwa . sm, khuphuka, khuphuka, khuphuka, khuphuka, ukungakholelwa ebukhoneni bukaNkulunkulu, ukuxolelwa, ukubuyisana, ubu-Augustianism, u-Augustinian, umbhali, igunya, umbhabhadisi, umbhabhadisi, abhabhadise, abhabhadise, abhaptize, iBeatitudes, ibhayibheli, ibhayibheli, ibhayibheli, iCalvin, iCalvinism, ikhathekizimu, Katekisimo, ukuyeka inkolelo, ukuyeka inkolelo, ukusoka, ukusoka, ukuhlanza, ukugeza, ukugeza, ukuhlanza, ukuhlanza, AbaseKolose, ukuthunywa, ukuthunywa, ukuhambelana, ukuvuma, ukuvuma, ukuvuma, ukuvuma, umongo, ukuqhubeka, ukuguqula, ukuguqula, ukuguqula ukuguqula, ukuguqula, ukuguqula, ukuguqula, ukudala, ukudala, ukudala, ukudala, ukudala, ukubethelwa, ukubethelwa, ukubethelwa, ukucacisa, ubuNkulunkulu, ubuntu, ubuntu, ubuntu, ubuntu, abafundi, abafundi, isiyalo, ukululeka, ubunkulunkulu, Imibhalo, imfundiso, izimfundiso, amandla, umphumela, okwenziwe, okwenziwe, okwenziwa ngempumelelo, okuphathelene nemiphumela, okusebenzayo, okuyi-eisegesis, okuyi-El Shaddai, kukhethiwe, kukhethwa, kukhuthaza, kukhuthaze, kukhuthaza, kukhuthaza, kwabase-Efesu, okungapheli, kwaphakade calism, ivangeli, umvangeli, abavangeli, vumela, vusa, vusa, vusa, vusa, vusa, khuthaza, khuthaza, khuthaza, funda, fezeka, yangaphandle, federal, finisher, inyama, yenyama, inyama, Galathiya, Gnostic, Gnosticism, Ama-Gnostics, ubunkulunkulu, uHabakuki, uHagayi, izulu, amaHeberu, i-hermeneutical,

i-hermeneutics, uHerode, uHerodiya, uHerodiya, isizwana, isintu, isizungu, isikhohlakali, ukukhanyisa, ukukhanyisa, ukuhlukumeza, ukuntenga, ukuntenga, ukubopha, ukubopha . , abalamuli, umkhululi, umlamuleli, ongaphakathi, ongabonakali, ongabonakali, ongathandeki, uJakobe, uJehova, uJobe, uJohane, uJona, uJudeya, ukucaciswa, ukulungiswa, ukuvuma, ukuhola, ukuhola, ukuhola, ukuhola, ukuhola, ubuqili, uchoko, uchoko, umLevi. , olunobungqabavu, umkhawulo, umkhawulo, umkhawulo, umkhawulo, umkhawulo, uthando lomusa, uLuka, uMalaki, okuphindwe kabili, isintu, uMarku, uMathewu, umlamuleli, onesihe, isihe, uMika, weminyaka eyinkulungwane, u-Allah, uMuhamedi, inkulungwane, mirac le, izimangaliso, modalism, isimilo, isimilo, i-morured, isimilo, uNahum, isidingo, isidingo, iNtsha, iTestamente, i-Obadiah, ukulalela, ukulalela, ukuqonda, ukubuka konke, ukwazi konke, ukuqonda konke, ukuqonda, ukuqonda umsuka, umsuka, umsuka, uvuso, ukufutheka, uPaul, iPentekosti, iPentekosti, ukuqonda, ukuphelela, ukupheleliswa, ukupheleliswa, ukuphelela, ukuphelela, ukufeza, ukubekezelela, ukuphikelela, ukuphikelela, ukuphikelela, umFarisi, abaFarisi, uFilemon, abaseFiliphi, ukusebenzelana nemimoya nobuhedeni, ukulondolozwa, ukulondolozwa, ukulondolozwa, ukulondolozwa, ukulunga, ubuhle, ubupristi, ubupristi, umprofesa, ofakazi, ofakazi, ofakazi, abaphorofidi, abaprofetayo, abaphorofida, abaprofethayo, abaporofidi, abaphorofidi, abaphuluki, abahloniphayo, abenze bakhulu, bavuselele, bavuselele, ivuselela, ihlengwe, ihlengiwe, iRansoms, Ukuhlwithwa, ukuxhwilwa, ukudlwengulwa, ukubuyisana, ukubuyisana, ukubuyisana, ukubuyisana, ukuhlenga, ukuhlenga, ukuhlenga, ukuhlenga, inkolo, izinkolo, inkolo, inkolo, ukuguquka, ukuphenduka, ukuphenduka, ukuphenduka, ukuvusa, ukuvusa, ukuvusa, ukuvusa, isambulo, isambulo, ukulunga, ukulunga, amaRoma, amaSabatha, isakramente, umhlatshelo, umhlatshelo, umhlatshelo, imihlatshelo, umhlatshelo, abaSadusi, AbaSadusi, ukusindiswa, ukungcweliswa, ukungcweliswa, ukungcwelisa, ukungcola, ababhali, imibhalo, umbhalo, imibhalo, ukubakhona, intshumayelo, elula, elula, umphefumulo, ukufakaza, ubukhosi, ubukhosi, umoya, ngokomoya, ngokomoya, okwanele, uphawu, umfuziselo, isifanekisomqondo, izimpawu, ukuvumelanisa, itabernakele, itabernakele, udoti, ukhula, izinyembezi, ithempeli, isilingo, isilingo, izilingo, ukulingwa, ukulinga, ithempeli, imfundiso yenkolo, imfundiso yenkolo, imfundiso yenkolo, iThummim, uTitus, ukuklebhula, ukudwengula, ukudlula emhlabeni, Transcendent, transcendental, ukuguqulwa isimo, ukuguqulwa isimo, ukuguqulwa isimo, ukuguqulwa isimo, ukuguqulwa, ukuhumusha, ukuhumusha, ukuhumusha, uZiqu-zintathu, uZiqu-zintathu, iqiniso, iqiniso, uhlobo, typology, ngaphandle kwemibandela, i-Universa i-lism, i-Urimi, i-veracity, ehambisanayo, ekhuthazayo, enamabomu, ngamabomu, ngokuzithandela, uZakariya, uZefaniya, ukufundisa, ukuqondiswa, ukungcweliswa, izincwadi zebhayibheli, ngiba kanjani umKristu, ngisindiswa kanjani, ngiba kanjani ukuzalwa kabusha, Ukubhaphathizwa emanzini, Ukubhaphathizwa kuMoya oNgcwele, Kugcwalisiwe, Ngabe ngikhula kanjani njengomKristu, Ngifunda kanjani ibhayibheli, Ngubani uSathane, Ungubani uJesu, Ngimazi kanjani uNkulunkulu, Uyini uSathane, Uyini Amademoni, ngihlula kanjani amademoni, Nginqoba kanjani iSathane, Ngingayeka kanjani ukuthathwa, Impi Yokomoya, Ngiphile kanjani ngokunqoba, i-corona, i-coronavirus, igciwane, ithemba, ukuzamazama komhlaba, ingozi, ukufa, ukwesaba, izifo, ubuphofu, ububi , ukubulawa yindlala, uSathane, udeveli, imimoya, izingelosi, amademoni, amahhashi amane, i-apocalypse, isambulo, ukuphela kwezinsuku, ukubuya kukaJesu, ukwahlulela, i-muslim, i-buddist, i-toaist, ubucwebe, i-zaroastrian, i-hindu, i-hinduism, i-brahman, i-brahmanism, i-roman catholic , upapa, madhi, mesiya, metreya

LANGUAGE: Tsonga Resources
%d bloggers like this: