Select your resources:

INFORMATION

…Zulu is the language of the Zulu people with about 10 million speakers, the vast majority (over 95%) of whom live in South Africa. Zulu is the most widely spoken home language in South Africa (24% of the population) as well as being understood by over 50% of the population (Ethnologue 2005). It became one of South Africa’s eleven official languages in 1994. According to Ethnologue,[5] it is the second most widely spoken Bantu language after Shona.

Like many other Bantu languages, it is written using the Latin alphabet.

Source: Wikipedia

AUDIO & VIDEO RESOURCES

BIBLES – Audio Bibles

GLOBAL RECORDINGS NETWORK – RESOURCES

VIDEO – Jesus Film Media

Additional Information

wusizo, Avikelayo, Ukunakekela, Ukwabelana, Onamandla, onaMandla, Nobubele, ukuthethelela, Ukuthuthukisa, anokuqonda, Ayimangazanga, Zidle, Ukuhlanzwa, Healing, Okhulula, Kubuyisela, Moving, Ukudala, Ukubhubhisa, bashayana, Ukufeza, Eyingqayizivele, Nala Ukunikeza, Ukufundisa, Training, ehlambulula, sokukhulula, okhululayo Ukulondoloza, Consigning, yokusola, Ekhuluma, Othile Ngemizwa Yakho, Nesibindi, Olunqobayo, uyasho, Historical, kufakazelwe, engenakonakala, Unfailable, akwenzeki ingaphumeleli, Ukwethembeka, Wavikela, Immune, Isabele, Ngafaka, ahloniphekile, Honoured, asemthethweni, Esinokwethenjelwa, Good, Othembekile, kugujwa, Wancoma, okhazimulisiwe, Famous, bodumo, Loved, wakhonza, Akhulekelwe, Wayefuna, Oludingayo, Edingekayo, Ucele, Beautiful, Living, Breathing, Alive, Active, Amazing, Inspiring, Sizuzise, ​​Ikhiqiza, Creative, okuchichimayo, Rich, ngokwanele, Decent, Nomphefumulo, Pure, Real, Zokuziphatha, obuhlanzekile, Safe, Inenzuzo, Excellent, Eminent, abavelele Emangazayo, Extraordinary, esingajwayelekile, Ngokuyisimangaliso, Ngokumangalisayo, uthando, ukholo, ukuthula, ithemba, Umshado, Joy, uMthandazo, Strength, uGrace, Izingane, intethelelo, ukupholisa, uMoya oNgcwele, Insindiso, Ukwesaba, Trust, Heart, Thethelela, Comfort, Thandaza, Ukukhulekela, Mngane, Worry, Light, Patience , Ukufa, Nithandane Uthando luyabekezela, iQiniso, Isono, Isithelo Somoya, ngokubonga, Isehlukaniso, iZulu, Intukuthelo uMoya, Dumisani, Wife, Family, Thembela eNkosini, Ulimi, Work, uNkulunkulu Love, uJesu , iMiyalo Eyishumi, Ukubhabhadiswa, Isikhuthazo, uSathane, Phendukani, Tithe, 1 Korinte, 1 Johane 1 Phetro, 1 Thesalonika, 1 Thimothewu, 2 Korinte, 2 Johane, 2 Petru, 2 Thesalonika 2 Thimothewu, 3 Johane, ngokuphelele, ukweqisa , izEnzo, banamathele, banamathela, ukunamathela, adherent, Unamathela, zamukele, bamukela, wawathola, zokutholwa, kuthinta, abathintekayo, ezithinta, kuthinta, othi uNkulunkulu akaziwa, umbono wokuthi uNkulunkulu akaziwa, amillenialism, amillennial, u-Amose, yokubhujiswa, annihilationism, agcobe, abagcotshiwe, okugcoba, antinomian , Antinomianism, semibhalo ye-Apocrypha, apologetics, umphostoli, abaphostoli, yabaphostoli, Arian, Arminian, Arminianism, anyukele, wenyuka, wenyuka, wenyukela ezulwini, ukungakholelwa, ngithethelelwe, sihlawulelwe, ukubuyisana, Augustianism, Augustinian, umbhali, igunya, ubhapathizo, iBaptisti, ubhapathizelani, kwabhapathizwa , obhapathiza, yezinjabulo, iBhayibheli, waseBhayibhelini, bibliolatry, uCalvin, inkolo kaCalvin, Ikhathekizimu, nakuthekhizimu, cessationism, cessationist, nisoke, asokwe, ukusoka, ahlanzekile, sihlanza yokuhlanza, hlanza, wahlanza, ukuhlanzwa, Kolose, ikhomishana, ngokwesibalo samagama, ahambisanayo, siyavuma , savuma, ovumayo, ngivuma, evuma izono ngokukhala, umongo, continuationism, ukuguqulwa, ukuguqula, kuguquka, baguqula, sokuguqula abantu, wadala, kubangela, indalo, endalweni, wabethelwa esiphambanweni, kokubethelwa, esiphambanweni, ocacile, deism, unkulunkulu, deprave, belingisa, ukonakala, umfundi , abafundi, isiyalo, enikezwa isiyalo, nobunkulunkulu Docetism, imfundiso, izimfundiso ashukumisayo, effect, benza, okhululayo, ephumelelayo, imiphumela, ngokuphumelelayo, eisegesis, eisegetical, El Shaddai, abakhethiweyo, ukhetho, ukukhuthaza, wakhuthaza, isikhuthazo, ukhuthaza, ekhuthazayo, Efesu, kwaphakade, iphakade, Evangelicalism, kwevangeli, umvangeli, abavangeli, ukushumayela, ukushumayela, bashumayela ivangeli, evangelizes, exegesis, wemibhalo echaza imibhalo yenkolo, uyale, sikhuthazo, elulekwa ngokuqinile, masivuselelane, ukuba khona, akukho, zangaphandle, federal, nomphelelisi, inyama, ongokwenyama, esinamanzi, Galathiya, Gnostic, Gnostic, Gnostic, nokumesaba uNkulunkulu, uHabakuki, uHagayi, izulu, amaHebheru, hermeneutical, hermeneutics, uHerode, labakaHerodi, uHerodiya, homily, esintwini, isintu, inyunyana hypostatic, angomahlalela, idled, idles, isithixo, ukukhonza izithombe, izithixo, wayikhanyisa , okukhanyisa, immanence, sekusondele, nokungaguquguquki, ezingeguquleke, imputation, sithi, sithi, kwabalelwa, imputes, wabhekwa, incarnation, inclusivism, incommunicable, ukuzimela, ezimele, exhasa, inerrancy, elingawenzi amaphutha, naphutha, akwenzeki ingaphumeleli, okungenamkhawulo, infinity, inherence, abazalwa nawo , ugqozi, ugqozi, waphefumulela, usenza, alamule, wawancengela, awakhulumele, interceding, intercession, umkhulumeli, abakhulumeli, intercessory, umxhumanisi, zangaphakathi, engabonakali, engabonakali, angenakuvinjwa, uJakobe, uJehova, uJobe, uJohane, uJona, uJude, ukulungisiswa, walungisiswa , ezinye izinto ezivelile, ulunge kangakanani, nomthofu, ehola, kwaholela, kuphenduka, owayenochoko, abanochoko, uchoko, umLevi, bamaLevi, umkhawulo, nemikhawuko, ukulinganiselwa, elinganiselwe, okwakwenza kube nzima, imingcele, umusa, uLuka, uMalaki, ezininginingi, isintu, uMarku, uMathewu, umlamuleli , unesihe, isihe, uMika, Kweminyaka, Allah, uMohammed, ngenkulungwane, isimangaliso, izimangaliso, modalism, zokuziphatha, nivume, mortified, mortifies, bulalani, uNahume, kudingekile, isidingo, New, Testament, u-Obadiya, ukulalela, abalalelayo, omnipotence, ungumninimandla , UNgokhona, ukuyo yonke indawo, Ophila phakade, ungosezindaweni, u-Onesimu, nesimiso, nezahlulelo, imvelaphi, original, ekuqaleni, panentheism, pantheism, uPawulu, ngePhentekoste lika-, Pentecostalism, okuqonda, ephelele, phelelisa siphelelisa, ukuphelela, isimo sokulindela ukuphelela, wayengumuntu ongawafuni amaphutha, phelelisa, ukuphikelela, phikelela , wabekezela, phikelela, umFarisi, abaFarisi, kuFilemoni, abaseFilipi, polytheism, ukulondolozwa, ukulondoloza, walondoloza, isagcine, prevenient, umusa, umpristi, ubupristi, abathi, ababezibiza, othi, abathi, iziprofetho, isiprofetho, waprofetha, uprofetha, profetha, umprofethi , eliyisiprofetho, abaprofethi, yinhlawulo, ngokongamela, ngiqinise, quickened, Ukushaya, ophilisayo, isihlengo, wahlenga, lwezihlengo, Ekuhlwithweni, ohlwithiwe, raptures, babuyisane, sesibuyisene elivumelana, ukubuyisana, kungukubuyiswa, ahlenge, abahlengiweyo, sindisa, ukuhlengwa, inkolo, izinkolo , yenkolo, zenkolo, baphenduke, ukuphenduka, baphenduka, ephenduka, avuse ovusiwe, uvuko, Ukuvusa, uvusa, isAmbulo, isambulo, ulungile, ukulunga, Roma, Sabelianism, isakramente, amasakramente, umhlatshelo, anikela ngako njengomhlatshelo, imihlatshelo, womhlatshelo, umSadusi, abaSadusi , insindiso, ukungcweliswa, wangcwelisa, angcwelise, ukungcwelisa, umbhali, ababhali, emiBhalweni, umBhalo, imiBhalo, self-akukho, ntshumayelo, elula, malula, umphefumulo, soulish, sovereign, ubukhosi, umoya, ngokomoya, ingokomoya, anele, uphawu, ongokomfanekiso , kufanekisa, izimpawu, synergism, itabernakele, itabernakele, taare, ukhula, izinyembezi, izinyembezi, ithempeli, wayefuna ukulinga, isilingo, izilingo, balingwa, wamlinga, olinga, theism, zenkolo, imfundiso yenkolo, neThumimi, uThithu, yaklebhula, zidatshulwe, ukuphakama, obungangatshazwa , obabazekayo, isimo, isimo, transfigure, isimo, transfigures, ukuhumusha, elihunyushwe ngokuthi, zintathu, imfundiso kaZiqu-zintathu, eziyiqiniso, ukuba yiqiniso, uhlobo, typology, olungenamkhawulo, Universalism, Urimi, ukunemba, ngokuzibona, ngokuzibona, ebonakalayo, zangamabomu, ngamabomu, ukuzimisela, uZakariya , uZefaniya, abafundi, Ukulungisiswa, ukungcweliswa, izincwadi zeBhayibheli, Ngiba kanjani umKristu, Ngiyinika kanjani ngisindiswe, Ngiyithola kanjani luye engazalwa ngokusha, Uyabhabhadiswa ngamanzi, Uyabhabhadiswa ngoMoya oNgcwele, Egcwele, ukwenza sengikhulile kanjani njengomKristu, ukwenza kanjani ngifunda iBhayibheli, Ngubani uSathane, Ungubani uJesu, Ngazi kanjani uNkulunkulu, Iyini ubusathane, Kuyini amademoni, kanjani I anqobe amademoni, kanjani I anqobe uSathane, Indlela ayeke yifa, zikamoya, kanjani Ngihlala ekunqobeni

wusizo, Avikelayo, Ukunakekela, Ukwabelana, Onamandla, onaMandla, Nobubele, ukuthethelela, Ukuthuthukisa, anokuqonda, Ayimangazanga, Zidle, Ukuhlanzwa, Healing, Okhulula, Kubuyisela, Moving, Ukudala, Ukubhubhisa, bashayana, Ukufeza, Eyingqayizivele, Nala Ukunikeza, Ukufundisa, Training, ehlambulula, sokukhulula, okhululayo Ukulondoloza, Consigning, yokusola, Ekhuluma, Othile Ngemizwa Yakho, Nesibindi, Olunqobayo, uyasho, Historical, kufakazelwe, engenakonakala, Unfailable, akwenzeki ingaphumeleli, Ukwethembeka, Wavikela, Immune, Isabele, Ngafaka, ahloniphekile, Honoured, asemthethweni, Esinokwethenjelwa, Good, Othembekile, kugujwa, Wancoma, okhazimulisiwe, Famous, bodumo, Loved, wakhonza, Akhulekelwe, Wayefuna, Oludingayo, Edingekayo, Ucele, Beautiful, Living, Breathing, Alive, Active, Amazing, Inspiring, Sizuzise, ​​Ikhiqiza, Creative, okuchichimayo, Rich, ngokwanele, Decent, Nomphefumulo, Pure, Real, Zokuziphatha, obuhlanzekile, Safe, Inenzuzo, Excellent, Eminent, abavelele Emangazayo, Extraordinary, esingajwayelekile, Ngokuyisimangaliso, Ngokumangalisayo, uthando, ukholo, ukuthula, ithemba, Umshado, Joy, uMthandazo, Strength, uGrace, Izingane, intethelelo, ukupholisa, uMoya oNgcwele, Insindiso, Ukwesaba, Trust, Heart, Thethelela, Comfort, Thandaza, Ukukhulekela, Mngane, Worry, Light, Patience , Ukufa, Nithandane Uthando luyabekezela, iQiniso, Isono, Isithelo Somoya, ngokubonga, Isehlukaniso, iZulu, Intukuthelo uMoya, Dumisani, Wife, Family, Thembela eNkosini, Ulimi, Work, uNkulunkulu Love, uJesu , iMiyalo Eyishumi, Ukubhabhadiswa, Isikhuthazo, uSathane, Phendukani, Tithe, 1 Korinte, 1 Johane 1 Phetro, 1 Thesalonika, 1 Thimothewu, 2 Korinte, 2 Johane, 2 Petru, 2 Thesalonika 2 Thimothewu, 3 Johane, ngokuphelele, ukweqisa , izEnzo, banamathele, banamathela, ukunamathela, adherent, Unamathela, zamukele, bamukela, wawathola, zokutholwa, kuthinta, abathintekayo, ezithinta, kuthinta, othi uNkulunkulu akaziwa, umbono wokuthi uNkulunkulu akaziwa, amillenialism, amillennial, u-Amose, yokubhujiswa, annihilationism, agcobe, abagcotshiwe, okugcoba, antinomian , Antinomianism, semibhalo ye-Apocrypha, apologetics, umphostoli, abaphostoli, yabaphostoli, Arian, Arminian, Arminianism, anyukele, wenyuka, wenyuka, wenyukela ezulwini, ukungakholelwa, ngithethelelwe, sihlawulelwe, ukubuyisana, Augustianism, Augustinian, umbhali, igunya, ubhapathizo, iBaptisti, ubhapathizelani, kwabhapathizwa , obhapathiza, yezinjabulo, iBhayibheli, waseBhayibhelini, bibliolatry, uCalvin, inkolo kaCalvin, Ikhathekizimu, nakuthekhizimu, cessationism, cessationist, nisoke, asokwe, ukusoka, ahlanzekile, sihlanza yokuhlanza, hlanza, wahlanza, ukuhlanzwa, Kolose, ikhomishana, ngokwesibalo samagama, ahambisanayo, siyavuma , savuma, ovumayo, ngivuma, evuma izono ngokukhala, umongo, continuationism, ukuguqulwa, ukuguqula, kuguquka, baguqula, sokuguqula abantu, wadala, kubangela, indalo, endalweni, wabethelwa esiphambanweni, kokubethelwa, esiphambanweni, ocacile, deism, unkulunkulu, deprave, belingisa, ukonakala, umfundi , abafundi, isiyalo, enikezwa isiyalo, nobunkulunkulu Docetism, imfundiso, izimfundiso ashukumisayo, effect, benza, okhululayo, ephumelelayo, imiphumela, ngokuphumelelayo, eisegesis, eisegetical, El Shaddai, abakhethiweyo, ukhetho, ukukhuthaza, wakhuthaza, isikhuthazo, ukhuthaza, ekhuthazayo, Efesu, kwaphakade, iphakade, Evangelicalism, kwevangeli, umvangeli, abavangeli, ukushumayela, ukushumayela, bashumayela ivangeli, evangelizes, exegesis, wemibhalo echaza imibhalo yenkolo, uyale, sikhuthazo, elulekwa ngokuqinile, masivuselelane, ukuba khona, akukho, zangaphandle, federal, nomphelelisi, inyama, ongokwenyama, esinamanzi, Galathiya, Gnostic, Gnostic, Gnostic, nokumesaba uNkulunkulu, uHabakuki, uHagayi, izulu, amaHebheru, hermeneutical, hermeneutics, uHerode, labakaHerodi, uHerodiya, homily, esintwini, isintu, inyunyana hypostatic, angomahlalela, idled, idles, isithixo, ukukhonza izithombe, izithixo, wayikhanyisa , okukhanyisa, immanence, sekusondele, nokungaguquguquki, ezingeguquleke, imputation, sithi, sithi, kwabalelwa, imputes, wabhekwa, incarnation, inclusivism, incommunicable, ukuzimela, ezimele, exhasa, inerrancy, elingawenzi amaphutha, naphutha, akwenzeki ingaphumeleli, okungenamkhawulo, infinity, inherence, abazalwa nawo , ugqozi, ugqozi, waphefumulela, usenza, alamule, wawancengela, awakhulumele, interceding, intercession, umkhulumeli, abakhulumeli, intercessory, umxhumanisi, zangaphakathi, engabonakali, engabonakali, angenakuvinjwa, uJakobe, uJehova, uJobe, uJohane, uJona, uJude, ukulungisiswa, walungisiswa , ezinye izinto ezivelile, ulunge kangakanani, nomthofu, ehola, kwaholela, kuphenduka, owayenochoko, abanochoko, uchoko, umLevi, bamaLevi, umkhawulo, nemikhawuko, ukulinganiselwa, elinganiselwe, okwakwenza kube nzima, imingcele, umusa, uLuka, uMalaki, ezininginingi, isintu, uMarku, uMathewu, umlamuleli , unesihe, isihe, uMika, Kweminyaka, Allah, uMohammed, ngenkulungwane, isimangaliso, izimangaliso, modalism, zokuziphatha, nivume, mortified, mortifies, bulalani, uNahume, kudingekile, isidingo, New, Testament, u-Obadiya, ukulalela, abalalelayo, omnipotence, ungumninimandla , UNgokhona, ukuyo yonke indawo, Ophila phakade, ungosezindaweni, u-Onesimu, nesimiso, nezahlulelo, imvelaphi, original, ekuqaleni, panentheism, pantheism, uPawulu, ngePhentekoste lika-, Pentecostalism, okuqonda, ephelele, phelelisa siphelelisa, ukuphelela, isimo sokulindela ukuphelela, wayengumuntu ongawafuni amaphutha, phelelisa, ukuphikelela, phikelela , wabekezela, phikelela, umFarisi, abaFarisi, kuFilemoni, abaseFilipi, polytheism, ukulondolozwa, ukulondoloza, walondoloza, isagcine, prevenient, umusa, umpristi, ubupristi, abathi, ababezibiza, othi, abathi, iziprofetho, isiprofetho, waprofetha, uprofetha, profetha, umprofethi , eliyisiprofetho, abaprofethi, yinhlawulo, ngokongamela, ngiqinise, quickened, Ukushaya, ophilisayo, isihlengo, wahlenga, lwezihlengo, Ekuhlwithweni, ohlwithiwe, raptures, babuyisane, sesibuyisene elivumelana, ukubuyisana, kungukubuyiswa, ahlenge, abahlengiweyo, sindisa, ukuhlengwa, inkolo, izinkolo , yenkolo, zenkolo, baphenduke, ukuphenduka, baphenduka, ephenduka, avuse ovusiwe, uvuko, Ukuvusa, uvusa, isAmbulo, isambulo, ulungile, ukulunga, Roma, Sabelianism, isakramente, amasakramente, umhlatshelo, anikela ngako njengomhlatshelo, imihlatshelo, womhlatshelo, umSadusi, abaSadusi , insindiso, ukungcweliswa, wangcwelisa, angcwelise, ukungcwelisa, umbhali, ababhali, emiBhalweni, umBhalo, imiBhalo, self-akukho, ntshumayelo, elula, malula, umphefumulo, soulish, sovereign, ubukhosi, umoya, ngokomoya, ingokomoya, anele, uphawu, ongokomfanekiso , kufanekisa, izimpawu, synergism, itabernakele, itabernakele, taare, ukhula, izinyembezi, izinyembezi, ithempeli, wayefuna ukulinga, isilingo, izilingo, balingwa, wamlinga, olinga, theism, zenkolo, imfundiso yenkolo, neThumimi, uThithu, yaklebhula, zidatshulwe, ukuphakama, obungangatshazwa , obabazekayo, isimo, isimo, transfigure, isimo, transfigures, ukuhumusha, elihunyushwe ngokuthi, zintathu, imfundiso kaZiqu-zintathu, eziyiqiniso, ukuba yiqiniso, uhlobo, typology, olungenamkhawulo, Universalism, Urimi, ukunemba, ngokuzibona, ngokuzibona, ebonakalayo, zangamabomu, ngamabomu, ukuzimisela, uZakariya , uZefaniya, abafundi, Ukulungisiswa, ukungcweliswa, izincwadi zeBhayibheli, Ngiba kanjani umKristu, Ngiyinika kanjani ngisindiswe, Ngiyithola kanjani luye engazalwa ngokusha, Uyabhabhadiswa ngamanzi, Uyabhabhadiswa ngoMoya oNgcwele, Egcwele, ukwenza sengikhulile kanjani njengomKristu, ukwenza kanjani ngifunda iBhayibheli, Ngubani uSathane, Ungubani uJesu, Ngazi kanjani uNkulunkulu, Iyini ubusathane, Kuyini amademoni, kanjani I anqobe amademoni, kanjani I anqobe uSathane, Indlela ayeke yifa, zikamoya, kanjani Ngihlala ekunqobeni

LANGUAGE: Zulu Resources
%d bloggers like this: