Select your resources:

Select your resources:

INFORMATION

…Tonga is a Bantu language spoken by 170,000 people mainly in the Nkhata Bay District of Malawi, on the shores of Lake Malawi facing the islands of Likoma and Chizumulu.[4]

The language is called chiTonga by its own speakers. The ‘chi’ means ‘the language of the’, the equivalent of ‘ki’ in kiSwahili or ‘se’ in seTswana.

The Tonga language of Malawi is described as “similar" to Tumbuka, and Turner’s dictionary[5] lists only those words which differ from the Tumbuka, with the added comment that “the Tonga folk, being rapid speakers, slur or elide the final syllable of many words.

Source: Wikipedia

AUDIO & VIDEO RESOURCES

BIBLES – Audio Bibles

AUDIO & VIDEO – Global Recordings Network

VIDEO – Jesus Film Media

Additional Information

Wangwiro, woyera, wolungama, wachikondi, wachifundo, Friendly, Zothandiza, zitetezeni, achikondi, Tigwire, Wamphamvu, Mighty, achifundo, okhululuka, kupereka mphamvu, wozindikira zedi, Kumwa, Kuyeretsa, Machiritso, Kutumiza, Kubwezera, Kupita, Kupanga, Kuwononga, kudziguguda, Kukwaniritsa, chosiyana otonthoza Kupereka, Teaching, Training, ayeretsedwe, kumasula, ufulu, Kusunga, Consigning, chitsutsano, Polankhula, Wouza, Wolimba, anapambananso ankalemekezedwa, mbiri, kutsimikiziridwa, chosawonongeka, Unfailable, osalephera, Zodalirika, Otetezedwa, Immune, Kuthandiza, Privileged, Honourable, Honoured, achilungamo Odalirika, Good, Mumachitapo, chikondwerero, Ngotamandidwa, Wopatsidwa Ulemerero, Famous, wotchuka Anakonda, Anatumikira, Polambira, Anafuna, M’pofunika, Ayenera, anapempha, Wokongola, yamoyo, Amoyo, yogwira, Amazing usinthe, Waphindu, akutulutsa, Creative, wochuluka, Olemera, mokwanira, zabwino, odzichepetsa, Koona, Real, Moral, Zabwino, Safe, Beneficial, olemekezeka, Wopambana, otchuka Ogwira, Waukulu, Chauzimu, Zozizwitsa, chidwi, chikondi, chikhulupiriro, mtendere, Hope, Marriage, Joy, Pemphero, Mphamvu, Grace, Children, Kukhululukidwa, Machiritso, Mzimu Woyera, Salvation, Usawope, Trust Mtima Kukhululukira, Chitonthozo, Pempherani Kulambira, anzanu, Nkhawa, Kuwala, Kuleza , Death, kondanani wina ndi mnzake, Chikondi n’choleza mtima, Choonadi, Sin, Chipatso cha Mzimu, Kuperekamathokozo, Banja, Kumwamba, Mkwiyo, Mzimu, Praise, Mkazi, Family, Khulupirira Ambuye, Lilime, Work, Mulungu ndiye Chikondi, Yesu , Malamulo Khumi, Ubatizo, kulimbikitsa, Satana, Lapani, Limodzi, 1 Akorinto, 1 Yohane 1 Petro 1 Atesalonika 1 Timoteyo 2 Akorinto, 2 John, 2 Peter, Atesalonika 2, 2 Timoteyo 3 John, mtheradi, miyezo Machitidwe, kutsatira, Pamilunguyo, kumamatira, adherent, chimakhulupirira, kutengera anavomera, mukutengera, Kulandiridwanso, bwanji, bwanji, lokuta, zimakhudza, wosakhulupirira, n’zosatheka kum’dziŵa Mlengi, amillenialism, amillennial, Amosi, chipere, annihilationism, kudzoza, odzozedwa, odzozera, antinomian , Antinomianism, owonjezera, apologetics, mtumwi, atumwi, ndi atumwi, Chiarian, Chiarminia, Chiarminia, kukwera, anakwera, akwatwa, kukwera, kulibe Mulungu, aphimbe, ndikuchotsa, chitetezero, Augustianism, Ogasitiniani, wolemba, ulamuliro, ubatizo, Baptist, kubatiza, anabatizidwa , amabatiza, CHIPHUNZITSO, Baibulo, Baibulo bibliolatry, Calvin, Calvin, katekisimu, makatekizimu, cessationism, cessationist, dulani, kudulidwa, mdulidwe, woyera, kutsukidwa, kuchapa ayeretse, adakonzedwa, kuyeretsa, Akolose, ntchito, analamula, n’zogwirizana, kuvomereza , nabvomereza, akuluakulu, nabvomereza, kuvomereza, nkhani, continuationism, kutembenuka, kutembenuka, otembenuka, akatembenuka, otembenuka, analenga, kumapatsa, chilengedwe, chilengedwe, anamupachika, kupachikidwa, mpachikeni, yotsimikizika, deism, mulungu, deprave, opotoka, zachiwerewere, wophunzira , ophunzira, chilango, ndi khalidwe, umulungu, Docetism, chiphunzitso, ziphunzitso, zazikulu, tingati anachita, angathe kukhala ndi mphamvu, zotsatira, loona, eisegesis, eisegetical, El Shaddai, wosankhidwa, kusankha, kulimbikitsa, analimbikitsa, olimbikitsa, limalimbikitsa kulimbikitsana, Aefeso, wamuyaya, muyaya, Evangelicalism, kulalikira, alaliki, alaliki, kulalikira, uthenga Wabwino azichita, evangelizes, exegesis, buku, chenjeza, chilimbikitso, anadandaulira, powalangiza alipo, sakupezeka, kunja, feduro, wotsirizitsa, thupi, thupi, minofu, Agalatiya, ampatuko, mpatuko, ampatuko aumulungu, Habakuku, Hagai kumwamba, Ahebri, hermeneutical, hermeneutics Herode Herode, Herodiya, homily, anthu, anthu, hypostatic wamphumphu, ulesi, idled, idles, mafano, mafano, mafano, pounikira , chiwalitsiro, immanence, kuyandikira, wosasinthika, wosasintha, kupatsidwa, samuwerengera, samuwerengera, choperekedwa, imputes, thupi, umunthu, inclusivism, incommunicable, ufulu wodzilamulira, inductive, inerrancy, inerrant, kudalirika, osalephera, wopandamalire, osawerengeka, inherence, chibadidwe , kudzoza, kuuzira, ouziridwa, Mzimu, mkhalapakati anawachonderera amatipempherera, kupembedzera, chitetezero, mtetezi, ankhoswe, intercessory, m’khalapakati, mkati, wosaoneka, wosaoneka, yosalephera, James, Yehova, Yobu, John, Yona, Yuda, kulungamitsidwa, wolungamitsidwa , zifukwa, kumbuyo, patsogolo, kutsogolera, anatsogozedwa, mwamalamulo, wakhate, akhate, khate, Mlevi, achilevi, malire, malire, matenda, yochepa, kuchepetsa, malire, chifundo, Luka, Malaki, zobwezedwa, anthu, Mark, Mateyu, mkhalapakati wachifundo, chifundo, Mika, Zakachikwi, Allah, Mohammed, Zakachikwi, chozizwitsa, zozizwitsa, chimati abwino, wosadandaula kwambiri mukachititsidwa manyazi, mortified, mortifies, sanavunde, Nahumu, n’koyenera, mokakamiza, New, Testament, Obadiya, kumvera, omvera, mphamvuzonse, wamphamvuzonse , Ponseponse, wopezeka paliponse, kudziwiratu, wodziwa zonse, Onesimo, malangizo, zigamulo, chiyambi, original, poyamba, panentheism, pantheism, Paulo, Pentekoste, pentekoste, kuzindikira, wangwiro, wangwiro, ngwiro, angwiro, zangwiro, mosalakwitsa, angwiro, khama, kulimbikira , khama, chipilira, Mfarisi, Afarisi, Filimoni, Afilipi, yambiri, kuteteza, kusunga, anapulumutsidwa, umatetezera, chimagwera, chisomo, ansembe, ansembe, amati, ankati, amati, akuvomereza, maulosi, ulosi, analosera, kunenera, losera, mneneri , aulosi, aneneri, chitetezero, motsogoleredwa, zidzafulumizitse, anafulumizitsidwa, kufulumizitsa, umafulumizitsa, dipo, oomboledwa, malipo, Mkwatulo, anakwatulidwa, mikwatulo, kuyanjanitsa, kuyanjanitsidwa, chimagwirizana, chiyanjanitso, kuyanjanitsa, kuwombola owomboledwa, anatiombola, chiwombolo, chipembedzo, zipembedzo , yachipembedzo, chipembedzo, kulapa, kulapa, analapa, akalapa, kuukitsa, woukitsidwayo, kuuka, kuukitsa akufa, adzaukitsa, Chivumbulutso, Chivumbulutso, olungama, chilungamo, Aroma, Sabelianism, sacramenti, masakramenti, nsembe, nsembe, nsembe, nsembe, Msaduki, Asaduki , chipulumutso, kuyeretsedwa, kuyeretsedwa, kuyeretsa, kuyeretsa, mlembi, alembi, malemba, lemba, malemba, kudzikonda sakupezeka, ulaliki, losavuta kuphweka, moyo, soulish mfumu, ulamuliro, mzimu, zauzimu, zauzimu, chokwanira, chizindikiro, ophiphiritsa , ophiphiritsa, zizindikiro, synergism, chihema, kachisi, namsongole, namsongole, misozi, kulira, kachisi, atapita mayesero, mayesero, anayesedwa, namuyesa, ayesa, theism, zamulungu, zamulungu, Tumimu, Tito, anang’amba, ong’ambika, kupambana, transcendent , transcendental, kusandulika, Chiwalitsiro, transfigure, anasandulika, transfigures, kumasulira, linamasuliridwa Utatu, Utatu, zoona, zoona, mtundu, kufanizitsa, chopanda malire, Universalism, Urimu, kulondola, imfa yoopsa, imfa yoopsa, zooneka, mwadala, mwadala, wofunitsitsa, Zekariya , Zefaniya, kuphunzitsa, kulungamitsidwa, kuyeretsedwa, Books Baibulo, Kodi ine ndikhale Mkhristu, Kodi ine kupulumutsidwa, Kodi ine amakhala obadwanso, Kubatizidwa mmadzi, Kubatizidwa mu Mzimu Woyera, Anadzazidwa, Kodi I kukula monga Mkhristu, Kodi ndimawerenga Baibulo, ndani Satana, Yesu ndi ndani, Kodi ndikudziwa Mulungu, Satana Kodi ziwanda n’chiyani, Kodi ine kugonjetsa ziwanda, Kodi ine kugonjetsa Satana, bwanji kuti asiye chuma, yauzimu, Kodi ndimakhala ku chiyembekezo chigonjetso kudzipha Ndikufuna thandizo

 

LANGUAGES: Tonga Resources
%d bloggers like this: