Select your resources:

INFORMATION

…Venda, also known as Tshivenḓa or Luvenḓa, is a Bantu language and an official language of South Africa. The majority of Venda speakers live in the northern part of South Africa’s Limpopo Province, but about 10% of its speakers live in Zimbabwe. The Venda language is related to Kalanga (Western Shona, different from Shona, official language of Zimbabwe) which is spoken in Botswana and Zimbabwe.

Source: Wikipedia

AUDIO & VIDEO RESOURCES

BIBLES – Audio Bibles


AUDIO & VIDEO – Global Recordings Network


VIDEO – Jesus Film Media

TEXT RESOURCES

BIBLES – Online Bibles


Other Resources:


APPS – Mobile Phones

Additional Information

Ophelele, Ungcwele, Ulungile, Unothando, Unomusa, Unosizo, Uyazivikela, Unakekela, Unamandla, Unamandla, Unesihawu, Uthethelela, Unika Amandla, Uqonda, Unamandla Okuphindaphindayo, Umthengi, Ukuhlanza, Ukuphulukisa, Ukuhambisa, Ukubuyisela, Ukuhambisa, Ukudala, Ukubhubhisa, Ukushaya, Ukufeza, Ukuhlukanisa, Ukududuza, Ukuhlinzeka, Ukufundisa, Ukuqeqesha, Ukuhlanza, Ukukhululeka, Ukukhulula, Ukulondoloza, Ukuthumela, Ukuphinda Ubuye, Ukuchaza, Ukubonisa Isibindi, Ukunqoba, Ukuqinisekiswa, Umlando, Okufakazelwe, Okungenakonakala, okungafinyeleleki, Okungaphelele, okuthembekile, okuvikelwe, Ukuzivikela, Ukuphendula, Ukuhlonishwa, Ukuhlonishwa, Ukuhlonishwa, Ukuhlonishwa, Ukuthenjwa, Ukuhle, Ukuhlonishwa, Ukudumiswa, Ukudunyiswa, Ukudumile, Ukuhlonishwa, Ukuthandwa, Ukukhonzwa, Ukufunwa, Kudingeka, Kudingeka, Kuyacelwa, Kuyaphila, Kuphefumula, Kuphile, Kuyasebenza, Kuyamangaza, Kuyakhuthaza, Kukhiqiza, Kukhiqiza, Kunobunzima, Kucebile, Kuyanele, Kuhloniphekile, Kutusekile, Okuhle, Okuhle, Ukuziphatha okuhle, Okuphephile, Okuzuzisayo, Okugqamile, Okuvelele, Okumangazayo, Okumangalisa, Okumangalisayo umchamo, Simangaliso, Simangalisa, Uthando, Ukukholelwa, Ukuthula, Ithemba, Umshado, Injabulo, Umkhuleko, Amandla, Umusa, Izingane, Ukuthethelela, Ukuphulukisa, Umoya Oyingcwele, Usindiso, Ukwesaba, Ukwethemba, Inhliziyo, Ukuthethelela, Ukunethezeka, Ukuthandaza, Ukukhonza, Umngane , Ukukhathazeka, Ukukhanya, Ukubekezelela, Ukufa, Thandanani, Uthando luyabekezela, Iqiniso, Isono, Izithelo Zomoya, Ukubonga, Ukwahlukana, Izulu, Intukuthelo, Umoya, Ukudumisa, Umfazi, Umndeni, Thembela eNkosini, Ulimi, Umsebenzi , UNkulunkulu uluthando, uJesu, iMiyalo Eyishumi, Ubhapathizo, Isikhuthazo, Sathane, Phenduka, Ishumi, 1 KwabaseKhorinte, 1 Johane, 1 Phetro, 1 Thesalonika, 1 Thimothi, 2 Khorinte, 2 Johane, 2 Phetro, 2 Thesalonika, 2 Thimothi, 3 UJohane, ngokuphelele, iziqu, izEnzo, ukunamathela, ukunamathela, ukunamathela, ukunamathela, ukunamathela, ukutholwa, ukwamukela, ukutholwa, ukutholwa . sm, khuphuka, khuphuka, khuphuka, khuphuka, ukungakholelwa ebukhoneni bukaNkulunkulu, ukuxolelwa, ukubuyisana, ubu-Augustianism, u-Augustinian, umbhali, igunya, umbhabhadisi, umbhabhadisi, abhabhadise, abhabhadise, abhaptize, iBeatitudes, ibhayibheli, ibhayibheli, ibhayibheli, iCalvin, iCalvinism, ikhathekizimu, Katekisi, ukuyeka inkolelo, ukuyeka inkolelo, ukusoka, ukusoka, ukuhlanza, ukugeza, ukugeza, ukuhlanza, ukuhlanza ukuguqula, ukuguqula, ukuguqula, ukuguqula, ukudala, ukudala, ukudala, ukudala, ukudala, ukubethelwa, ukubethelwa, ukubethelwa, ukucacisa, ubuNkulunkulu, ubuntu, ubuntu, ubuntu, ubuntu, abafundi, abafundi, isiyalo, ukululeka, ubunkulunkulu, Imibhalo, imfundiso, izimfundiso, amandla, umphumela, okwenziwe, okwenziwe, okwenziwa ngempumelelo, okuphathelene nemiphumela, okusebenzayo, okuyi-eisegesis, okuyi-El Shaddai, kukhethiwe, kukhethwa, kukhuthaza, kukhuthaze, kukhuthaza, kukhuthaza, kwabase-Efesu, okungapheli, kwaphakade calism, ivangeli, umvangeli, abavangeli, vumela, vusa, vusa, vusa, vusa, vusa, khuthaza, khuthaza, khuthaza, funda, fezeka, yangaphandle, federal, finisher, inyama, yenyama, inyama, Galathiya, Gnostic, Gnosticism, Ama-Gnostics, ubunkulunkulu, uHabakuki, uHagayi, izulu, amaHeberu, i-hermeneutical,

i-hermeneutics, uHerode, uHerodiya, uHerodiya, isizwana, isintu, isizungu, isikhohlakali, ukukhanya, ukukhanyisa, ukugula, ukuntenga, ukuntenga, ukufakwa . , abalamuli, umkhululi, umlamuleli, ongaphakathi, ongabonakali, ongabonakali, ongacabangi, uJakobe, uJehova, uJobe, uJohane, uJona, uJudeya, ukugwetshwa, ukulungiswa, ukucacisa, ukuhola, ukuhola, ukuhola, ukuhola, ukuhola, ubuqili, uchoko, uchoko, umLevi. , olunobungqabavu, umkhawulo, umkhawulo, umkhawulo, umkhawulo, umkhawulo, uthando lomusa, uLuka, uMalaki, okuphindwe kabili, isintu, uMarku, uMathewu, umlamuleli, onesihe, isihe, uMika, weminyaka eyinkulungwane, u-Allah, uMuhamedi, inkulungwane, mirac le, izimangaliso, modalism, isimilo, isimilo, i-morured, isimilo, uNahum, isidingo, isidingo, iNtsha, iTestamente, i-Obadiah, ukulalela, ukulalela, ukuqonda, ukubuka konke, ukuqonda konke, ukuqonda umsuka, umsuka, umsuka, uvuso, ukufutheka, uPaul, iPentekosti, iPentekosti, ukuqonda, ukuphelela, ukupheleliswa, ukupheleliswa, ukuphelela, ukuphelela, ukufeza, ukubekezelela, ukuphikelela, ukuphikelela, ukuphikelela, umFarisi, abaFarisi, uFilemon, abaseFiliphi, ukusebenzelana nemimoya nobuhedeni, ukulondolozwa, ukulondolozwa, ukulondolozwa, ukulondolozwa, ukulungelwa, umusa, umpristi, ubupristi, umprofesa, ofakazi, ofakazi, ofakazi, abaphorofidi, abaprofetayo, abaphorofida, abaprofethayo, abaphorofidi, abaphorofidi, abaphuluki, abahlaziyayo, abasebenza ngokuvusa abanye, abasebenza ngokuvusa abanye, abasindisayo, ivuselela, ihlengwe, ihlengiwe, iRansoms, Ukuhlwithwa, ukuxhwilwa, ukudlwengulwa, ukubuyisana, ukubuyisana, ukubuyisana, ukubuyisana, ukuhlenga, ukuhlenga, ukuhlenga, ukuhlenga, inkolo, izinkolo, inkolo, inkolo, ukuguquka, ukuphenduka, ukuphenduka, ukuphenduka, ukuvusa, ukuvusa, ukuvusa, ukuvusa, isambulo, isambulo, ukulunga, ukulunga, amaRoma, amaSabatha, isakramente, umhlatshelo, umhlatshelo, umhlatshelo, umhlatshelo, umhlatshelo, abaSadusi, AbaSadusi, insindiso, ukungcweliswa, ukungcweliswa, ukungcwelisa, ukungcola, ababhali, imibhalo, umbhalo, imibhalo, ukuzimela, intshumayelo, elula, elula, umphefumulo, isouve, ubukhosi, ubukhosi, umoya, ngokomoya, ngokomoya, okwanele, uphawu, umfuziselo, isifanekisomqondo, izimpawu, ukuvumelanisa, itabernakele, itabernakele, udoti, ukhula, izinyembezi, ithempeli, isilingo, isilingo, izilingo, ukulingwa, ukulinga, ithempeli, imfundiso yenkolo, imfundiso yenkolo, imfundiso yenkolo, iThummim, uTitus, ukuklebhula, ukudabula, ukudlula emhlabeni, Transcendent, transcendental, ukuguqulwa isimo, ukuguqulwa isimo, ukuguqulwa isimo, ukuguqulwa isimo, ukuguqulwa, ukuhumusha, ukuhumusha, ukuhumusha, uZiqu-zintathu, uZiqu-zintathu, iqiniso, iqiniso, uhlobo, typology, ngaphandle kwemibandela, i-Universa i-lism, i-Urimi, i-veracity, ehambisanayo, ekhuthazayo, enamabomu, ngamabomu, ngokuzithandela, uZakariya, uZefaniya, ukufundisa, ukuqondiswa, ukungcweliswa, izincwadi zebhayibheli, ngiba kanjani umKristu, ngisindiswa kanjani, ngiba kanjani ukuzalwa kabusha, Ukubhaphathizwa emanzini, Ukubhaphathizwa kuMoya oNgcwele, Kugcwalisiwe, Ngabe ngikhula kanjani njengomKristu, Ngifunda kanjani ibhayibheli, Ngubani uSathane, Ungubani uJesu, Ngimazi kanjani uNkulunkulu, Uyini uSathane, Uyini Amademoni, ngihlula kanjani amademoni, Nginqoba kanjani iSathane, Ngingayeka kanjani ukuthathwa, Impi Yokomoya, Ngiphile kanjani ngokunqoba, i-corona, i-coronavirus, igciwane, ithemba, ukuzamazama komhlaba, ingozi, ukufa, ukwesaba, izifo, ubuphofu, ububi , ukubulawa yindlala, usathane, udeveli, imimoya, izingelosi, amademoni, amahhashi amane, i-apocalypse, isambulo, ukuphela kwezinsuku, ukubuya kukaJesu, ukwahlulela, i-muslim, i-buddist, i-toaist, ubucwebe, i-zaroastrian, i-hindu, i-hinduism, i-brahman, i-brahmanism, i-roman catholic , upapa, madhi, mesiya, metreya

LANGUAGE: Venda Resources
%d bloggers like this: