Select your resources:

INFORMATION

…The Xhosa language (English /ˈkɔːsə/ or /ˈksə/;[6][7][8] Xhosa: is one of the official languages of South Africa. Xhosa is spoken by approximately 7.6 million people, or about 18% of the South African population. Like most Bantu languages, Xhosa is a tonal language; that is, the same sequence of consonants and vowels can have different meanings when said with a rising or falling or high or low intonation. One of the most distinctive features of the language is the prominence of click consonants; the word “Xhosa" begins with a click.

Source: Wikipedia

AUDIO & VIDEO RESOURCES

BIBLES – Audio Bibles


AUDIO & VIDEO – Global Recordings Network


VIDEO – Jesus Film Media

TEXT RESOURCES

BIBLES – Online Bibles


Other Resources:


APPS – Mobile Phones

Additional Information

Ugqibelele, ungcwele, ulungile, unothando, unobubele, unobuhlobo, unoncedo, uyakhathalela, unokwabelana, unamandla, unamandla, uxolile Ukubetha, ukuFezekisa, ukwahlukanisa, ukuThuthuzela, ukubonelela, ukufundisa, ukuqeqesha, ukucoca, ukukhululeka, ukuhlangula, ukuGcina, ukuhambisa, ukulungisa, ukuthumela idilesi, ukuqiniseka, ukoyiswa, ukungqinwa, imbali, ukuthembeka, ukhuselo, Ukuziphatha okubi, Ukuphendula, Ukuhlonitshwa, Ukuhlonitshwa, Ukuhlonitshwa, ukugqalwa, ukuthembeka, ukulunga, ukuhlonitshwa, ukuhonjiswa, ukuhonjiswa, ukuthandwa, ukuthandwa, ukuthandwa, ukukhonzwa, ukufunwa, ukufunwa, imfuneko, ukuceliwe, umhle, uyaphila, uphefumla, uhleli, Kuyasebenza, kuyamangalisa, kuyakhuthaza, kuvelisa, kuvelise ubuchule, kutyebile, kunobutyebi, kuyanele, kunesidima, kukucoceka, kuyinyani, kuyisimilo, kulungile, kukhuselekile, kulunge kakhulu, kuyabonakala, kuyamangalisa, kuyamangalisa, kuyamangalisa umchamo, Ummangaliso, Umangalisa, Uthando, ukholo, Uxolo, Ithemba, umtshato, uvuyo, umthandazo, ukomelela, ububele, bantwana, ukuxolelwa, ukuphilisa, umoya oyiNgcwele, usindiso, uloyiko, intembelo, intliziyo, ukuxolela, ukuthuthuzela, ukuthandaza, ukunqula, umhlobo , Ixhala, ukuKhanya, ukunyamezelana, Ukufa, ukuthanda omnye komnye, Uthando lunyamezelo, iNyaniso, isono, iziqhamo zoMoya, umbulelo, uQhawulo-mtshato, izulu, umsindo, umoya, indumiso, umfazi, usapho, thembela kwiNkosi, ngolwimi, emsebenzini , UThixo uluthando, uYesu, iMithetho elishumi, ubhaptizo, ukhuthazo, Sathana, uguquko, isishumi, eyoku-1 kwabaseKorinte, eyoku-1 kaPetros, neyoku-1 kwabaseTesalonika, neyoku-1 kuTimoti, yeyesi-2 kwabaseKorinte, neyesi-2 kaYohane neyesi-2 kaPetros neyesi-2 yabaseTesalonika neyesi-2 kuTimoti, 3 UYohane, ngokuqinisekileyo, izigqitho, iZenzo, ukubambelela, ukunamathela, ukubambelela, ukuthobela, ukubambelela, ukuthinta, ukuthambisa , othanjisiweyo, othambisa sm, nyuka, nyuka, nyuka, nyuka, ukungakholelwa, uxolelo, uxolelaniso, ubu-Augustianism, uAugustine, umbhali, igunya, ubhaptizo, bhaptiza, bhaptiza, ubhaptiza, ubhaptizo, iBhayibhile, ibhayibhile, ibhayibhile, inkonzo kaCalvin, uCalvinism, ikatekism. Katate, i-cessationism, cessationist, ulwaluko, ukucocwa, ukucocwa, ukucocwa, ukucocwa, ukucocwa, ukucocwa, kwabaseKolose, khomishini, ithunywe, iyahambelana, uvumo, uvumo, uvumo, ukuvuma, ukuvuma, ukuguqula, ukuguqula, ukuguqula, ukuguqula, ukuguqula, ukuguqula, ukudala, ukudala, ukudala, ukudala, ukudalwa, ukubethelelwa emnqamlezweni, ukubethelelwa, ukucacisa, ubutshinga, ubuThixo, ukrexe, uburheletyo, ukrexezo, umfundi, abafundi, uqeqesho, ukululeka, ukuhlonela uthixo, isibhalo, imfundiso, iimfundiso, amandla, Isiphumo, senziwe, sisebenza, sisebenza, sisebenza, sisebenza, sisebenzisa, sibonisa, shukumisa, shukumisa, shukumisa, khuthaza u-Efese, unaphakade, naphakade ukubala, ukufundisa, ukufundisa, ukufundisa, ukufundisa, ukufundisa, ukufundisa, ukufundisa, ukufundisa, ukufundisa, ukufundisa, ukufundisa, ukufundisa Ama-Gnostics, uthixo, uHabhakuki, uHagayi, izulu, amaHebhere, i-hermeneutical,

hermeneutics, uHerode, uHerodi, uHerodiya, umninimzi, isizwana, isizungu, isifungo, isifungo, isifungo, isifebe, umsa . , abalamli, abalamzayo, umthetheleli, ongaphakathi, ongabonakaliyo, ongabonakaliyo, ongagwetyiyo, Yakobi, Yehova, Yobhi, Yohane, uYona, uYude, ukugwetyelwa, ukugweba, ukugweba , I-levi, umda, umda, umda, umda, umda, ububele, uLuka, uMalaki, abantu abaninzi, uMarko, uMateyu, umlamli, onenceba, uMika, iwaka leminyaka, u-Allah, uMuhamedi, inkulungwane, mirac. le, imimangaliso, modalism, isimilo, isimilo, ukulungiswa, isimilo, uNahum, uyimfuneko, imfuneko, iTestamente eNtsha, iObhadiya, ukuthobela, ukuthobela, ukuqonda konke, ukwazi konke, ukwazi konke, uOnesimo, ummiselo, imigaqo imvelaphi, ingqangi, imvelaphi, panentheism, pantheism, uPaul, iPentekosti, iPentekosti, ukuqonda, ukugqibelela, ukugqibelela, ukugqibelela, ukugqibelela, ukugqibelela, ukugqibelela, ukunyamezela, ukunyamezelela, ukunyamezonda, umFarasi, abaFarisi, uFilemon, kwabaseFilipi, ubuhedeni, ukugcinwa, ukugcinwa, ukulondolozwa, ukulondolozwa, ukulungelwa, ubabalo, umbingeleli, ububingeleli, unjingalwazi, isazi, ubungqina, ubungqina, ubungqina, ubungqina, ubungqina, ubungqina, iprofessi, isiprofetho, ubungqina, ubungqina, vuselela, ukhululwe, ukhululwe, uhlangulo, uXwilo, uqhawulo-mtshato, uxolelaniso, umxolelanisi, uxolelaniso, uxolelwaniso, ukhulula, ukhulula ngentlawulelo, ukhululo, inkolo, iinkolo, inkolo, inkolo, ukuguquka, ukuguquka, ukuguquka, ukuvusa, ukuvusa, ukuvusa, ukuvusa, ukuvusa, ukutyhilwa, ukulunga, ukulunga, amaRoma, iSabatha, umthendeleko, isakram, idini, amadini, imibingelelo, idini, abaSadusi, AbaSadusi, usindiso, ukungcwalisa, ukungcwalisa, ukungcwalisa, umbhali, umbhali, isibhalo, isibhalo, izibhalo ezizezakho, intshumayelo, elula, elula, umphefumlo, ulwaziso, ulongamo, ulongamo, umoya, ngokomoya, ngokomoya, ngokwaneleyo, isimboli, umfuziselo, umfuziselo, iisimboli, ukubumbana, umnquba, umnquba, ukuntywila, uvavanyo, iinyembezi, itempile, isilingo, isilingo, ukuhenda, ukuhendwa, ukuhendwa, ubuqhetseba, isayensi, ubufundisi, uTihumim, uTito, ukukreqa, ukugqithisa, ukugqithisa, Ukuguqula, ukuguqula, ukutshintshwa, ukutshintshwa, ukuguqulwa, uguquko, ukuguqulelwa, ukuguqulwa, ukuguqulwa, uBathathu Emnye, uBathathu Emnye, inyani, inyani, uhlobo, typology, ngaphandle kwemeko, Universa I -ismism, i-Urim, inyani, inomdla, ibonelela, ikwenza ngokuzithandela, ngokuzithandela, ngokuvumayo, uZakariya, uZefaniya, ukufundisa, ukuqondakalisa, ukungcwaliswa, iincwadi zebhayibhile, Ndaba kanjani ngumKristu, Ndisindiswa njani, Ukuzalwa ngokutsha, Ukubhaptizelwa emanzini, Ukubhaptizelwa kuMoya oyiNgcwele, Ukuzaliswa, ndikhula njani njengomKristu, Ndiyifunda njani iBhayibhile, ngubani uSathana, ngubani uYesu, Ndimazi njani uThixo, Yintoni iSathana, yintoni Iidemon, ndizoyisa njani iidemon, ndohlula njani iSatana, njani ukuyeka ukubamba, Imfazwe yokomoya, Ndiphila njani uloyiso, i-corona, i-coronavirus, intsholongwane, ithemba, inyikima, ingozi, ukufa, uloyiko, isifo, intlupheko, ububi , ukubulawa yindlala, USathana, umtyholi, oomoya, iingelosi, iidemon, amahashe amane, iapocalypse, isityhilelo, ukuphela kweentsuku, ukubuya kukaYesu, umgwebo, umdidiyeli, umtshutshisi, isazi sokuqaqamba, ubugqwetha, ubuzwe be-zaroastrian, ubuHindu, ubuHindu, ubuBrahman, ubuBrahmanism, ubu-Katolika , upapa, madhi, mesiya, metreya

LANGUAGE: Xhosa Resources
%d bloggers like this: